Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen

Dette dokument

  • Representantforslag 184 S (2018–2019)
  • Sidetal: 2

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

På 1980-tallet var årlig totalfangst av reker i Barentshavet oppe i ca. 120 000 tonn. Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) sine kvoteanbefalinger for reker i Barentshavet har ligget på 70 000 tonn de siste årene, men fangstinnsatsen og dermed fangstkvantumet har vært sterkt nedadgående. Det ble i 2016 landet totalt ca. 24 000 tonn, hvorav vel 11 000 tonn av norske fartøy. I 2017 ble det landet totalt bare 16 000 tonn, hvorav norske fartøy fisket 7 000 tonn. Redusert aktivitet i dette fiskeriet har medført at antall fabrikker for industriell bearbeiding av reker i Troms og Finnmark er redusert fra 26 fabrikker på 1980-tallet til pr. i dag kun 2 fabrikker, som begge ligger i Troms fylke.

Den reduserte fangstinnsatsen i rekefisket i Barentshavet er et resultat av den sterke strukturering over mange år innenfor norsk torsketrålerflåte. Det er 48 norske havfiskefartøy med konsesjon for rekefiske, og samtlige av disse er kombinasjonstrålere med rettigheter for fiske med både reketrål og torsketrål. Stor kvotekonsentrasjon i torsketrålgruppen og svært gunstig kvitfiske har ført til et ensidig fokus på disse fiskeriene. Fartøyene er strukturert i slik grad at de ikke rekker å delta i rekefisket. Selv med enkelte perioder med gunstig markedssituasjon er trenden over tid svært tydelig, rekefisket nedprioriteres systematisk.

Konsekvensen er at den en gang så sterke norske rekenæringen bare er en skygge av seg selv. Uten nye tiltak vil man stå i fare for at rekenæringen forsvinner helt og flytter til andre land. Forslagsstiller mener derfor tiden er moden for nye grep for å øke beskatningen, ta ressursene i bruk og samtidig styrke norsk landindustri.

Om forslaget

Staten rår over mange virkemidler som her kan være aktuelle.

En kan ta i bruk konsesjonspolitikken, ved for eksempel å avsette en torskebonus som tildeles de som oppfyller rekekvoten, eller det kan stilles direkte krav til fiske av reker for å beholde konsesjon. Det kan vurderes å tildele nye konsesjoner i torskefisket med klare krav til fiske av reker, og så videre. En kan vurdere å øke aktiviseringsplikten til 400 tonn og vurdere dispensasjoner for mindre kvantum for aktører med mindre lastekapasitet. En kan ta i bruk virkemiddelapparatet ved at det for eksempel gis gunstige lån til innehavere av rekekonsesjoner, slik at disse kan oppføre nybygg.

Det viktigste er at en foretar grep som bidrar til at man øker fisket og tilgangen til råstoff for landindustrien.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til tiltak som øker rekefisket og tilgangen til råstoff for norsk rekeindustri.

21. juni 2019

Torgeir Knag Fylkesnes