Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov av 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 60 (1998-99)
  • Kjeldedokument: Ot.prp. nr. 34 (1998-99).
  • Dato: 15.04.1999
  • Utgivar: Justiskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Odelstinget.

Sammendrag

I proposisjonen fremmes det forslag til endring i arvegangsreglene for stamhuset Jarlsberg slik at stamhuset i fremtiden skal overdras til besitterens eldste barn uavhengig av kjønn. Etter de gjeldende arvegangsreglene kan stamhuset bare arves av mannlige medlemmer av den norske slektslinjen. Det foreslås at endringen trer i kraft straks slik at den får virkning fra og med den neste overdragelse av stamhuset.

Forslaget har vært sendt på høring, og ingen av høringsinstansene har hatt innvendinger til endringsforslaget.

I proposisjonen gis en oversikt over bakgrunnen og historien for de gjeldende arvegangsreglene for stamhuset Jarlsberg.

Initiativet til den endring som foreslås nå, er kommet fra familien Wedel Jarlsberg selv. Justisdepartementet slutter seg til familiens standpunkt om at det ikke er i pakt med tiden at stamhuset kun skal arves av mannlige medlemmer av familien.

Etter de gjeldende reglene skal eiendom som hører under Stamhuset Jarlsberg, tilfalle Universitetet i Oslo som fri eiendom når det ikke lenger finnes mannlige arvinger av slekten Wedel Jarlsberg. Endringsforslaget får den virkning at arveutsikten til Universitetet i Oslo blir fjernere.

Departementet antar at det ikke knytter seg grunnlovmessige problemer til forslaget om endring, selv om endringen trer i kraft umiddelbart. Den nåværende besitter er foreløpig den eneste arveberettigete, slik at endringen ikke vil begrense noen allerede ervervet arverett, jf. Grunnlovens § 97.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Vidar Bjørnstad, Astrid Marie Nistad, Jan Petter Rasmussen og Ane Sofie Tømmerås, fra Fremskrittspartiet, Jan Simonsen og Jørn L. Stang, fra Kristelig Folkeparti, Finn Kristian Marthinsen og Åse Wisløff Nilssen, fra Høyre, lederen Kristin Krohn Devold og Bjørn Hernæs og fra Senterpartiet, Tor Nymo, er enig i departementets forslag til endring i arvegangsreglene for stamhuset Jarlsberg som går ut på at stamhuset i fremtiden skal overdras til besitterens eldste barn uavhengig av kjønn.

Komiteen viser til at ingen av høringsinstansene har hatt innvendinger til endringsforslaget.

Etter de gjeldende reglene skal eiendom som hører under Stamhuset Jarlsberg tilfalle Universitetet i Oslo som fri eiendom når det ikke lenger finnes mannlige arvinger av slekten Wedel Jarlsberg. Komiteen har merket seg at endringsforslaget får den virkning at arveutsikten til Universitetet i Oslo blir fjernere.

Komiteen tar til etterretning at departementet antar at det ikke knytter seg grunnlovsmessige problemer til forslaget om endring, selv om endringen trer i kraft umiddelbart. Det vises til at den nåværende besitter er foreløpig den eneste arveberettigete, slik at endringen ikke vil begrense noen allerede ervervet arverett, jf. Grunnlovens § 97.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endring i lov av 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg.

I.

I lov av 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

I arvefølgen i stamhuset Jarlsberg gjøres den innskrenkning at stamhuset kun skal arves av mannlige og kvinnelige medlemmer av den nuværende norske linje av slekten Wedel Jarlsberg slik at den eldre i linjen går foran den yngre og den nærmere linjen går foran den fjernere. Er ingen sådan arving til, tilfaller stamhuset Universitetet i Oslo som fri eiendom på nærmere vilkår som Kongen bestemmer.

II.

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i justiskomiteen, den 15. april 1999.

Kristin Krohn Devold, Tor Nymo, Jan Simonsen,
leder. ordfører. sekretær.