Stortinget - Møte torsdag den 16. oktober 2003 kl. 10

Dato: 16.10.2003

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Otto Lyng

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Otto Lyng døde 9. september, 77 år gammel.

Otto Lyng var født 15. juli 1926 i Enebakk i Akershus, men vokste opp i Trondheim. Allerede under gymnastiden ble han sterkt engasjert i aktivt motstandsarbeid. Han var bare 16 år da han klarte å få tak i de fullstendige tegningene til det prosjekterte ubåtanlegget i Trondheim. Da Gestapo kom på Katedralskolen for å arrestere «Herrn Otto Lyng», klarte han å unngå å bli tatt og kom seg over til Sverige. Han kom senere til England, hvor han tjenestegjorde som glideflyger. Otto Lyng ble i 1945 tildelt the King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom og Deltagermedaljen.

Etter frigjøringen fortsatte han sin utdannelse og tok examen artium i 1946, etterfulgt av en glimrende juridicum i 1950. Etter studiene gikk han inn i familiebedriften Trondhjems Jernindustri A/S, samtidig som han engasjerte seg politisk. Han var formann i Trondheim Unge Høyre i 1951–1952, medlem av landsstyret i Unge Høyre fra 1953 og formann i Unge Høyres Landsforbund i årene 1955–57. Han var formann i Trondheim Høyre i 1956–1957 og formann i Sør-Trøndelag Høyre fra 1967 til 1972. I flere perioder var han også medlem av Høyres landsstyre og sentralstyre.

Allerede ved kommunevalget i 1951 ble han innvalgt i Trondheim bystyre. Han var medlem av formannskapet fra 1952 til 1959 og gikk ut av bystyret i 1963. Etter å ha vært vararepresentant til Stortinget i perioden 1954–57, ble Otto Lyng ved valget i 1957 valgt inn som representant fra Sør-Trøndelag. Han ble gjenvalgt fire ganger og gikk ut av Stortinget ved stortingsvalget i 1977. På Stortinget var Otto Lyng i sin første periode medlem av administrasjonskomiteen, deretter av militærkomiteen og av utenriks- og konstitusjonskomiteen. Han var nestformann i militærkomiteen i 1965 og 1966 og deretter sekretær både for utenrikskomiteen og den utvidede utenrikskomite. Han var medlem av Den nordatlantiske forsamling fra 1966 til 1969 og ledet delegasjonen i 1968 og 1969. Otto Lyng var sterkt engasjert i forsvars- og utenrikspolitikk og var brennende opptatt av å bekjempe diktatur og overgrep. Et av de meste kjente eksemplene på dette var hans sterke protester mot militærjuntaen i Grekenland, hvor han klarte å komme i direkte dialog med innenriksminister Pattakos. Etter dette ble «Mr. Otto from Norway» et begrep. Senere engasjerte han seg like spontant mot maktovergrep i f.eks. Tsjekkoslovakia, Polen og Tyrkia. Han var fullstendig «fargeblind» når det gjaldt å kritisere diktaturtendenser.

Otto Lyng hadde en rekke offentlige verv. Han var bl.a. formann i Valgordningskommisjonen av 1968, medlem av Husbankens råd og formann i Husbankens kontrollkomite. Han var også i mange år medlem av og senere nestleder i Folketrygdfondets hovedstyre. Gjennom mange år var han også styremedlem i Adresseavisen. Etter at han gikk ut av Stortinget, engasjerte Otto Lyng seg igjen i lokalpolitikken og lot seg velge til fylkestinget i Sør-Trøndelag, hvor han ble leder for helse- og sosialstyret. Hans sterke engasjement kom også klart fram da han gikk i bresjen for småaksjonærene som tapte pengene sine under bankkrisen.

Otto Lyng karakteriserte seg selv som en politisk «fribytter» og var helt klar over at hans klare tale kunne føre til reaksjoner. I mange enkeltsaker oppfattet han seg selv som «en lojal opposisjon» innad i Høyre, men var samtidig individualisten som også spilte på lag. Fra 1965 til 1973 var han medlem av Høyres gruppestyre, samtidig som han var innpisker, ikke bare for Høyres representanter, men for hele den borgerlige blokken.

Otto Lyng har også karakterisert seg selv som en «hurragutt». Det er nok en beskrivelse som de aller fleste av dem som kom i kontakt med Otto Lyng under hans tjue år på Stortinget, vil nikke gjenkjennende til. Latteren og den gode replikken var aldri langt unna og bidrog, i tillegg til hans faglige kvaliteter og evne til samarbeid på tvers av partigrensene, til at han hadde en høy stjerne blant både representanter og ansatte.

Vi minnes Otto Lyng med dyp respekt for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representanten Kjell Engebretsen, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande, Hans Kristian Hogsnes, Bjørn Jacobsen og Karita Bekkemellem Orheim om permisjon i tiden fra og med 20. oktober til og med 14. november, alle for å delta i De forente nasjoners 58. ordinære generalforsamling, 2. del, i New York

 • fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Silja Ekeland Bjørkly fra og med 20. oktober og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Vest-Agder fylke: Sigmund Kroslid

  For Akershus fylke: Sverre Myrli

  For Hordaland fylke: Erlend Nornes

  For Møre og Romsdal fylke: Ottar Kaldhol og Ingrid I. Opedal

  For Oslo: Ola Elvestuen

  For Vestfold fylke: Marie K rstein

 • 3. Sigmund Kroslid og Ingrid I. Opedal innvelges i Lagtinget for den tid de møter for representantene Dagrun Eriksen og Bjørn Jacobsen.

Statsråd Svein Ludvigsen overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande vil framsette et privat forslag.

Trine Skei Grande (V): På vegne av Ågot Valle og meg sjøl vil jeg legge fram et Dokument nr. 8-forslag om en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget på vegne av seg sjøl og andre for å påvirke Stortinget i saker som er til behandling.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.