Om nettstaden

Det overordna målet for stortinget.no er å auka forståinga for arbeidet i Stortinget for publikum, og bidra til at einskildpersonar og organisasjonar kan gjera bruk av dei demokratiske rettane sine.  

Innspel/tilbakemeldingar

Nettstaden er i kontinuerleg utvikling. Kontakt nettredaksjonen, web@stortinget.no, om du har innspel eller tilbakemeldingar.

Redaksjonen

Faggruppe web i kommunikasjons- og formidlingsavdelinga har ansvar for dagleg vedlikehald og vidareutvikling av stortinget.no.

Nettredaktør på Stortinget er Lars Henie Barstad, seniorrådgjevar i faggruppe web.

Ansvarleg redaktør er Mona Mortensen Krane, avdelingssjef kommunikasjons- og formidlingsavdelinga.

Personvern

Om personvern på stortinget.no.

Bruk av nettstaden

All informasjon på nettstaden til Stortinget er offentleg tilgjengeleg informasjon og kan fritt lastast ned.

Ta helst kontakt med nettredaksjonen før de set i gang automatisk massenedlasting. Nettredaksjonen kan gje råd om korleis dette best kan gjerast med omsyn til brukarane våre, og med tanke på ressursbruk hjå den som massenedlastar sidene og Stortingets eigne servarar.

Lenking

Lag lenkja på ein nøytral måte som fortel brukaren kvar ho kjem ved å fylgja lenkja. Ikkje bruk logoen til Stortinget logo; det kan skapa tvil om kven som er ansvarleg for informasjonen på den nettstaden der lenkja er plassert. Ikkje nytt lenkjer som plasserer nettsida til Stortinget innanfor rammene av ei anna nettside («frames»).

Bruk gjerne djuplenking for å ta brukaren direkte til til dømes ei særskild liste. Publiseringsløysingar som kan henta rss-feedar inn på eigne sider må gjerne nytta RSS-feedane på nettstaden til det. Pass alltid på at det er tydeleg for brukaren kvar informasjonen er henta frå.

Tilgjengeleg

Sidene til Stortinget skal vera tilgjengelege for alle. Brukarane kan få innhaldet og/eller lenkjene på sidene opplese og vist i ein rein tekstversjon. Me tek gjerne imot tilbakemeldingar om tilgjengelegheitsproblem.

Lagra hjå Nasjonalbiblioteket

Me gjer merksamt på at denne nettstaden regelfast vert innsamla og lagra av Nasjonalbiblioteket, i tråd med pliktavleveringslova. Det innsamla materialet vert berre gjort tilgjengeleg som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.  

Statistikk

Sjå oversyn over trafikktal på stortinget.no.


Sist oppdatert: 05.05.2021 15:40