Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

I

 • initiativdebatt

  komiteane kan inntil to gonger i kvar stortingssesjon ta opp eit tema som høyrer inn under saksområdet til komiteen, til debatt i Stortinget, også utanom konkrete saker komiteen har fått til handsaming. Under ein slik debatt kan det ikkje setjast fram framlegg.
 • innpiskar

  den eller dei i kvar partigruppe som har ansvaret for å byta ut representantar som av ulike grunnar må vera borte frå Stortinget for ei kort tid. Slik held dei ved lag det politiske styrkeforholdet ved voteringar.
 • innstilling

  når ein komité har drøfta ei sak, gjev han ei skriftleg innstilling som gjev uttrykk for synet til komiteen og framlegg til vedtak. Innstillinga vert deretter handsama i Stortinget.
 • innstilling til Stortinget

  komiteen si innstilling om alminnelege saker og budsjettsaker.
 • innstilling til Stortinget (lovvedtak)

  komiteen si innstilling om lovvedtak.
 • interpellasjon

  ei meir omfattande spørsmål til regjeringa eller ein statsråd enn eit spørjetimespørsmål. Det gjeld ofte større og politisk viktigare saker. Som oftast vert det halde ein debatt i Stortinget om interpellasjonen.
 • investitur

  (tiltredingsvotering eller innsetjingsvotering) er ei form for tillitsvotum, i system med positiv parlamentarisme. Investitur inneber at parlamentet skal gje regjeringa, når ho tiltrer, uttrykkjeleg tillit.