Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

M

 • maktfordeling

  makta vert fordelt mellom fleire for å hindra maktmisbruk, slik dømande, lovgjevande og utøvande makt er delt mellom domstolane, Stortinget og regjeringa. Maktfordelingsprinsipp inneber at dei tre statsmaktene skal vera separate institusjonar som ikkje grip inn i arbeidet til kvarandre.
 • mandat

  retten til ein plass i Stortinget; stortingsplass. Det er 169 mandat.
 • manntal

  liste i kvar kommune over kven som har rett til å røysta ved valet.
 • MDG

  vanleg forkorting for Miljøpartiet Dei Grøne (stifta i 1988, innvalt på Stortinget i 2013)
 • melding til Stortinget

  ei orientering frå regjeringa til Stortinget om ulike saker som regjeringa ynskjer å få drøfta i Stortinget. Melding til Stortinget vert brukt når regjeringa vil presentera saker for Stortinget utan framlegg til vedtak. Melding vert òg nytta når regjeringa vil trekkja tilbake eit lovframlegg. Før 1. oktober 2009 vart nemninga odelstingsmelding (ot.meld.) brukt når regjeringa ville trekkja tilbake eit lovframlegg, og stortingsmelding (st.meld.) vart brukt når regjeringa ville orientera Stortinget om saker.
 • mindretalsregjering

  regjering danna av eitt eller fleire parti som ikkje har fleirtal i nasjonalforsamlinga (Stortinget).
 • mistillitsframlegg

  framlegg som vert fremja for Stortinget. Dersom det vert vedteke, inneber det eit mistillitsvotum, ei fråsegn der stortingsfleirtalet uttrykkjer mistillit til regjeringa eller til ein einskild statsråd, som dermed er nøydd til å gå av.