Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

N

 • nasjonalbudsjettet (meld. St. 1)

  melding frå regjeringa til Stortinget om den økonomiske politikken og utviklinga det komande året. Etter 1. oktober 2009 er nemninga melding til Stortinget (meld. St. 1). Før dette var nemninga stortingsmelding (st.meld. nr. 1).
 • negativt fleirtal

  fleire mistillitsframlegg på forskjellig grunnlag får til saman fleirtal, men utan at det er fleirtal for nokon av dei kvar for seg. I ein slik situasjon må regjeringa sjølv vurdera om ho skal gå av.
 • nominasjon

  ein prosess i dei politiske partia der det vert avgjort kven som skal vera kandidatar ved eit val. Det er dei politiske partia som peikar ut dei personane som skal stå på vallistene.
 • Noregs offentlege utgreiingar (NOU)

  ei grundig utgreiing av ei sak eller eit saksområde skrive av eit utval som regjeringa har sett ned. Dannar ofte grunnlag for ei melding eller ein proposisjon frå regjeringa til Stortinget.