Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

R

  • riksrett

    domstol som dømer i saker reiste mot medlemer av regjering, storting eller Høgsterett for straffbare forhold i embetet. Riksretten er sett saman av 11 medlemer: 5 dommarar frå Høgsterett og 6 medlemer valde av Stortinget. Høgsterettsjustitiarius er president i Riksretten. Stortinget i plenum er påtalemakt, og kontroll- og konstitusjonskomiteen er førebuande organ. Stortingets ansvarskommisjon innleier undersøkingar med sikte på å avklara om det er grunnlag for å gjera konstitusjonelt ansvar gjeldande mot nokon. Riksretten er omtala i Grunnloven §§ 86–87.