Adgangsreglement for Stortinget

Vedtatt av Stortingets presidentskap 15. desember 2016.

Generelt
Adgangskort
Tjenestebevis
Besøkende
Diverse

1. Generelt

1.1 Adgang og opphold i Stortinget

Adgangsreglementet regulerer adgangen til Stortingets bygningsmasse, med unntak av pendlerboliger. Unntak fra reglementet kan kun innvilges etter søknad til Stortingets direktør som samtidig fastsetter vilkår for adgang.

Alle som oppholder seg i Stortingets bygningsmasse skal enten ha adgangskort (se punkt 2.4), gyldig tjenestebevis (se punkt 3) eller besøkskort (se punkt 4). Kortet skal alltid bæres synlig. Kort/bevis og eventuell pin-kode er strengt personlig, og skal ikke overlates til andre. 

1.2 Evakuering

Ved evakuering er det besøksmottakers plikt å ivareta sine besøkende.

1.3 Sanksjoner

Ved overtredelse av adgangsreglementet kan følgende sanksjoner besluttes:

  • Bortvisning
  • Inndragelse av adgangskort
  • Politianmeldelse

2. Adgangskort

2.1 Ulike typer adgangskort


Adgangskort type A utstedes til:

Stortingsrepresentanter og møtende vararepresentanter, ansatte i gruppesekretariatene, generalsekretærer i partiorganisasjonene, ansatte i Stortingets administrasjon og andre etter særskilt søknad til direktøren.

Adgangskort type B utstedes til:

Tidligere stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere i departementene, politisk ansatte i partiene, medlemmer av presselosjen og styret i de ansattes pensjonistforening.

Innleid personell/tjenesteytere med lengre og/eller faste oppdrag kan få adgangskort type B i tråd med retningslinjer fastsatt av sikkerhetsseksjonen. Retningslinjene kan bestemme at dagskort mot deponering av gyldig legitimasjon skal utstedes i stedet.

Adgangskort C utstedes til:

Ansatte hos EOS-utvalget, Sivilombudet, Forsvarsombudet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

2.2 Bestilling av adgangskort

Sikkerhetsseksjonen er ansvarlig for å behandle søknader om adgangskort og for å utstede disse. Før utlevering av adgangskort skal mottakeren gis en foreløpig oversikt over brann- og rømningsveier, og det skal kontrolleres at mottakeren har gjennomført autorisasjonssamtale/sikkerhetsklarering der dette er påkrevd. Nærmeste leder er ansvarlig for å varsle sikkerhetsseksjonen dersom slik sikkerhetssamtale/sikkerhetsklarering må gjennomføres før adgangskort utleveres.

2.3 Hvem kan bestille adgangskort

Det kreves særskilt fullmakt fra Stortingets direktør for å kunne bestille adgangskort hos sikkerhetsseksjonen. Den som bestiller kort er ansvarlig for at det foreligger et konkret behov for adgangskort, og for at søker oppfyller kravene til å få adgangskort. I tillegg skal bestiller påse at mottaker gjøres kjent med brann- og rømningsveier, jf. punkt 2.2.

2.4 Krav til mottaker av adgangskort

Mottaker av adgangskort må oppgi nøyaktige og korrekte personopplysninger, og fremlegge offentlig godkjent legitimasjon. Mottaker plikter å rette seg etter adgangsreglementet, og skal signere «vilkår for adgangskort» ved avhenting av kortet.

2.5 Adgangsregler for adgangskort type A

Stortingets bygninger er åpne for inn- og utpassering ved bruk av adgangskort type A (adgangskort med pin-kode) hverdager fra kl. 07.00/22.00 eller så lenge det er møte i Stortingets plenum. Inn- og utpassering på andre tidspunkter må skje gjennom døgnbemannet resepsjonen mot Akersgata.

Innehavere av adgangskort type A kan ha med inntil fem besøkende, uten å måtte forhåndsinnmelde disse.

Parkering i garasjen er forbeholdt følgende innehavere av adgangskort type A: Stortingsrepresentanter, møtende vararepresentanter og ansatte i administrasjonen med særskilt tillatelse.

Andre med adgangskort type A kan benytte garasjen på hverdager fra kl. 14.30 til kl. 24.00 og i helgen fra fredag kl. 1430 til søndag kl. 2400. Ansatte som ikke har fast parkeringstillatelse kan få parkeringstillatelse for én dag ved å søke nærmeste leder. Sikkerhetsseksjonen innvilger parkering for én dag etter anbefaling fra nærmeste leder. Anbefaling meldes straks til vaktsentralen.

All parkering forutsetter at det er ledige plasser i garasjen. Det er ikke anledning til å hensette kjøretøy eller tilhengere for lagring.

2.6 Adgangsregler for adgangskort type B

Personer med adgangskort type B skal alltid benytte bemannede resepsjoner. Resepsjonenes åpningstider finnes på Stortingets intranett og www.stortinget.no.

Statsråder og tidligere stortingsrepresentanter kan ha med inntil fem besøkende uten å måtte forhåndsinnmelde disse. Øvrige innehavere av korttype B kan ikke ta med besøkende.

Mediepersonell fra NRK og TV2 kan parkere inntil to reportasjebiler hver i garasjen ved oppdrag i Stortinget. Innleid personell/tjenesteytere med firmabil kan få tillatelse til å parkere i forbindelse med oppdrag. Øvrige innehavere av korttype B kan ikke parkere i Stortingets garasje.

2.7 Adgang for adgangskort type C

Personer med adgangskort type C skal alltid benytte bemannede resepsjoner. Resepsjonenes åpningstider finnes på Stortingets intranett og www.stortinget.no.

Inn- og utpassering for personer med adgangskort type C er begrenset til hverdager fra kl. 10.00 til 14.00.

Innehavere av adgangskort type C kan ikke ta med besøkende eller parkere i Stortingets garasje.

3. Tjenestebevis

3.1 Adgang med tjenestebevis

Følgende tjenestebevis gir adgang til Stortinget i tjenesteanliggende:

  • Tjenestebevis for politiet/Forsvaret
  • Departementene

3.2 Besøk og parkering

Personer som får adgang på grunnlag av tjenestebevis kan ikke ta med besøkende. Bare politi i tjenesteoppdrag knyttet til Stortingets virksomhet kan parkere i Stortingets garasje.

4. Besøkende

4.1 Adgang for besøkende

Med besøkende til Stortinget menes gjester, publikum, skoleklasser, leverandører, journalister uten Stortingets adgangskort for medier og innleid personell/tjenesteytere som skal ha adgang av kortere varighet.

Alle besøkende skal ved fremmøte opplyse om navn på besøksmottaker, godkjennes i sikkerhetskontrollen, fremvise legitimasjon på oppfordring og registreres.

Sikkerhetskontroll kan unnlates ved internasjonale besøk på høyt nivå. For øvrig kan unntak fra sikkerhetskontroll kun gjøres etter søknad til Stortingets direktør.

Besøkende hentes av besøksmottaker i resepsjonen. Besøkende skal følges under hele besøket. Ved besøkets slutt skal besøkende følges til utgangen og registreres ut i bemannet resepsjon.

Besøkskort skal alltid leveres tilbake ved besøkets slutt.

Ved lunsj og middagstider, og på dager med høy aktivitet, bør ikke besøkende tas med i stortingsrestauranten.

4.2 Tilgang til galleriet

Under møter i stortingssalen skal galleriet være åpent for publikum gjennom publikumsinngangen. Nytelsesmidler skal ikke medbringes. På galleriet skal det være ro.

4.3 Tilgang til høringer

Under åpne høringer skal høringsområdene være åpne for publikum.

Nytelsesmidler skal ikke medbringes.

4.4 Omvisninger

Omvisninger skal skje i henhold til Retningslinjer for omvisning.

5. Diverse

5.1 Våpen/farlige gjenstander

Våpen og farlige gjenstander skal ikke tas med til Stortingets bygninger. Denne regelen gjelder ikke for bevæpnet personell i tjeneste fra politiet eller Forsvaret.

5.2 Dyr

Dyr skal ikke tas med til Stortingets bygninger. Unntatt fra dette er hunder i tjeneste, og andre som har fått det innvilget etter søknad til Stortingets direktør.

5.3 Sykkelparkering

Alle med adgangskort type A, B og C kan parkere sykkel i Stortingets garasje.

5.4 Treningsrom

Stortingets treningsrom og garderober kan bare benyttes av stortingsrepresentanter, ansatte i gruppesekretariatene og ansatte i administrasjonen samt innleid personell/tjenesteytere der dette er særskilt bestemt i retningslinjer fastsatt av Stortingets administrasjon.

Se også:

Regler for pressens adgang til Stortinget

Regler for fotografering og filming i Stortinget

Stortingets pressevakt


Sist oppdatert: 01.10.2021 07:09