Referatsaker

Storting tysdag den 11. juni 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (372)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) Lovvedtak 54 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Lovvedtak 57 (2018-2019)

  - er sanksjonert under 07.06.2019

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (373)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri
  Dokument 8:163 S (2018-2019)

  Foreslås sendt energi- og miljøkomiteen

 • 3. (374)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital
  Meld. St. 25 (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 4. (375)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)
  Prop. 121 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 5. (376)

  Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser
  Prop. 124 L (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 6. (377)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
  Prop. 125 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 7. (378)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap
  Prop. 122 S (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Foreslås behandlet innen Stortinget avslutter sine forhandlinger i juni

 • 8. (379)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)
  Prop. 123 S (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 9. (380)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
  Meld. St. 26 (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen