Bærekraftsrapportering

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om bærekraftsrapportering.

Europakommisjonen la 21. april 2021 fram forslag til et direktiv om bærekraftsrapportering for foretak. Kommisjonen viser i forslaget til målene for Europas grønne giv og til at det som ledd i dette er viktig med bedre informasjon om bærekraftsrisikoen knyttet til private virksomheter. Dette skal bidra til å ansvarliggjøre selskaper og sikre bedre innsyn i effekten av deres virksomhet for mennesker og miljø. Dette vil også skape nye muligheter for selskaper, investorer, sivilsamfunnet og andre til å forbedre hvordan informasjon om bærekraft blir rapportert og brukt. Direktivet vil endre fire gjeldende rettsakter på området.  Dette omfatter regelverk for regnskapsføring, revisjon og innsyn. Forslag kom samtidig som forslag til delegert regelverk for bærekraftsklassifisering av økonomisk aktivitet, jf. omtale fra Norges delegasjon til EU 26. april i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:33 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)189