Importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som endrer kontrollforordningen for å sikre importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer.

Europakommisjonen la 9. mars 2021 fram forslag til en forordning som vil endre den gjeldene kontrollforordningen fra 2017 for næringsmidler, for- og såvarer og dyrehelse hva gjelder importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer. 
 
Importkrav og -betingelser for dyr og animalske produkter er fastsatt i den relevante sektorspesifikke lovgivning, f.eks. dyrehelseloven, men kan også fastsettes med utgangspunkt i kontrollforordningen. For at et tredjeland kan oppføres på en liste over tredjeland som har tillatelse til å eksportere til EU, skal det blant annet gi garantier for at de aktuelle dyr og varer oppfyller EUs krav, eller ekvivalente krav, som er fastsatt i den relevante lovgivning. Et nytt EU-direktiv om veterinære legemidler trer i kraft i januar 2022. Kommisjonen foreslår nå å endre kontrollforordningen slik at den også omfatter offentlig kontroll med overholdelsen av direktivet om veterinærlegemidler når det trer i kraft. Kommisjonen viser i forslaget til målet om redusert bruk av antibiotika både i EU og globalt og at det derfor er viktig å sikre at det også kan føres effektiv kontroll med import fra tredjeland med hensyn til antimikrobielle stoffer.
 
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. 
 
Følg behandlingen av saken på Europalov
 
I Norge er det Barne- og familiedepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket. 
 
Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

 

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.03.2021 09:27 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)108