Kritisk infrastruktur

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om motstandskraft i kritisk infrastruktur.

Europakommisjonen la 16. desember 2021 fram forslag til direktiv om motstandskraft i kritisk infrastruktur.

Forslaget vil erstatte et eksisterende direktiv og kom sammen med flere andre forslag og handlingsplaner, inkludert et nytt cybersikkerhetsdirektiv.  Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet en helhetlig håndtering av nåværende og framtidig risiko både online og offline knyttet til alt fra cyberangreb og kriminalitet til naturkatastrofer.

Forslaget om infrastruktur legger vekt på å styrke motstandskraften til enheter som tilbyr samfunnskritiske tjenester og sikre at de kan levere disse tjenestene i det indre marked. Antall sektorer som omfattes av lovgivningen økes fra to til ti. Det foreslås at Kommisjonen får en utvidet rolle knyttet til kritiske enheter som anses å være av «særlig europeisk betydning».

Se nærmere omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 19. mars 2021.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.06.2021 13:47 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2020)829