Regelverk om kunstig intelligens

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om nytt regelverk for kunstig intelligens.

Europakommisjonen la 21. april 2021 fram forslag til en forordning om fastsettelse av et harmonisert regelverk om kunstig intelligens og om endring av visse EU-rettsakter. Samtidig la Kommisjonen fram en meddelelse og en plan. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å sikre tillit til bruken av kunstig intelligens og samtidig legge til rette for innovasjon og investering i kunstig intelligens i EU. For å regulere systemer som bruker kunstig intelligens foreslår Kommisjonen en risikobasert tilnærming med fire risikonivåer. Kommisjonen foreslår at nasjonale markedskontrollmyndigheter skal overvåke de nye reglene, og at det opprettes et europeisk organ for kunstig intelligens (European Artificial Intelligence Board) for å fremme gjennomføringen og utviklingen av standarder for kunstig intelligens. Se nærmere omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 23. april i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:37 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)206