Sikring av relevant medisinsk utstyr ved en folkehelsekrise

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som skal sikre medisinsk utstyr ved folkehelsekrise på unionsnivå

Europakommisjonen la 16. september fram forslag til rådsforordning som skal etablere en tiltaksramme for å sikre tilførsel av kriserelevant medisinsk mottiltak i tilfelle av en folkehelsekrise på unionsnivå. Forslaget er del av arbeidet med å styrke europeisk helseberedskap og samarbeid i forbindelse med grensekryssende helsekriser. Sentralt i dette er etableringen av en europeisk helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA). Det er lagt opp til å etablere HERA gjennom en Kommisjonsbeslutning, jf. også omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 6. oktober 2021. HERA skal både arbeide med tiltak før og under en krise. Forslaget til rådsforordningen om relevant medisinsk utstyr skal bidra til å styrke innsatsen i en krise. Kommisjonen skriver i en felles pressemelding at målet blant annet er å sikre distribusjon og produksjon av utstyr som hansker og munnbind i forbindelse med en helsekrise.

Forslaget er til behandling i Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel. Forslaget er ikke merket som EØS-relevant av Kommisjonen, men en endelig vurdering av relevansen vil måtte gjøres etter at forslaget er vedtatt i EU.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 18.10.2021 12:29 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)577