Tiltak for å sikre likelønn for menn og kvinner

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om gjennomsiktighet og håndhevelse knyttet til likelønn for menn og kvinner.

Europakommisjonen la 4. mars 2021 fram forslag til et direktiv som skal fremme prinsippet om lik lønn for likt arbeid for menn og kvinner gjennom økt gjennomsiktighet og håndhevelse. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget blant annet omfatter tiltak for å gi økt innsyn om lønnsopplysninger til arbeidssøkende, rett til at kjenne lønnsnivået for arbeidstakere  som utfører det samme arbeidet, samt forpliktelser for store virksomheter til å redegjøre for lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Forslaget styrker også arbeidstagernes muligheter til å gjøre sine rettigheter gjeldende, og skal lette adgangen til domstolen. Det slås fast at arbeidsgiverne kan ikke spørre arbeidssøkende om hvilken lønn de har hatt på tidligere arbeidsplasser, og arbeidsgiverne skal stille til rådighet lønnsrelaterte anonymiserte opplysninger etter anmodning fra de ansatte. Det påhviler som utgangspunkt arbeidsgiverne å bevise et det ikke er snakk om forskjellsbehandling knyttet til lønn. Og arbeidstakerne vil også få rett til erstatning for forskjellsbehandling. Likestillingsorganer og arbeidstakerrepresentanter kan handle på vegne av arbeidstakerne i rettsaker eller administrative prosedyrer og lede an i kollektive lønnsspørsmål.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og familiedepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.03.2021 13:14 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)93