EU/EØS-nytt - 22. januar 2020

Er et «digitalt grenseforsvar» i tråd med EU-retten? | EU-domstolen, EFTA-domstolen og unionsborgerdirektivet | Ungarsk lov for NGOer bryter med EU-retten | EU-dom med betydning for miljøvurdering av oppdrettsanlegg

Dette nyhetsbrevet er viet saker i EU-domstolen. Den første er en sak hvor Norge har intervenert,  den andre er relatert til en sak som for tiden er til behandling i EFTA-domstolen,  og de to siste er saker av mer generell politisk interesse.

Er et «digitalt grenseforsvar» i tråd med EU-retten?

Til tross for at nasjonal sikkerhet er det enkelte EU-lands eneansvar, er EUs kommunikasjonsverndirektiv til hinder for en generell og vilkårlig datalagring. Det kommer fram i en foreløpig uttalelse fra generaladvokaten i EU-domstolen. Avgjørelsen gjelder gyldigheten til datalagringslover i Frankrike, Belgia og Storbritannia relatert til nasjonal sikkerhet og terrorbekjempelse. Norge har hatt skriftlig innlegg i den ene saken (C-623/17). Den dreier seg om en britisk lov om sikkerhets- og etterretningstjenestenes innhenting av kommunikasjonsdata for å ivareta nasjonal sikkerhet.

EU-domstolen, EFTA-domstolen og unionsborgerdirektivet

En nederlandsk domstol har forelagt EU-domstolen flere spørsmål om rekkevidden av unionsborgerdirektivet. Den danske regjeringen har avgitt innlegg knyttet til ett av spørsmålene; hvorvidt en unionsborger kan innlede et nytt betingelsesløst opphold på inntil tre måneder umiddelbart etter at vedkommende har vært utreist med en fast utreisefrist. Unionsborgerskapet har ingen parallell i EØS-avtalen, men unionsborgerdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen med visse tilpasninger. For tiden verserer en sak i EFTA-domstolen som berører tolkningen av unionsborgerdirektivet i norsk rett.

Ungarsk lov for NGOer bryter med EU-retten

EU-domstolens generaladvokat fastslår at den ungarske loven som pålegger ikke-statlige organisasjoner (NGOer) å registrere utenlandsk finansiering utgjør en begrensning for prinsippet om fri flyt av kapital og tilsidesetter flere grunnleggende rettigheter. Internt i EU drøftes det hvordan den negative rettsstatsutviklingen i visse land skal møtes. Europaparlamentet vedtok nylig en statusresolusjon for rettsstatsprosedyrene mot Polen og Ungarn, og kritiserer medlemslandene i Rådet for manglende fremdrift i de pågående prosessene. 

EU-dom med betydning for miljøvurdering av oppdrettsanlegg

I juli 2019 slo Kammeradvokaten (regjeringsadvokaten) i Danmark fast at alle de 19 danske oppdrettsanleggene har mangler i plasseringstillatelsene. Alle ble kjent ugyldige, bortsett fra de fem tillatelsene som ble gitt før 2008, siden det var først da at habitatdirektivet ble tatt inn i fiskeriloven. En ny avgjørelse i EU-domstolen gjør at regjeringsadvokaten mener at også disse fem må anses som ugyldige, siden det i denne sammenhengen ikke kan legges vekt på virksomhetenes rettsikkerhet eller berettigede forventning.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen – oppdatert oversikt fra Utenriksdepartementet over verserende rettssaker for EFTA- og EU-domstolen hvor Norge er involvert. Listen omfatter bare saker der UD er hovedansvarlig.

Økonominytt – nyhetsbrev fra finansrådene i EU-delegasjonen, som informerer om saker på finansmarkeds- og skatteområdet, og om europeisk økonomi, eurogruppen og EUs budsjettet. 

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2020 – en strategi fra KMD for påvirkningsarbeidet overfor EU, som prioriterer klimamålene for 2030, innsats mot avskoging, kjemikaliestrategien, sirkulær økonomi og marin forsøpling.

Andre delrapport fra Hjelmengutvalget – utvalget ser på konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet. Dette ble gjort fordi ESA i 2015 og 2016 åpnet sak mot Norge. Delrapporten indikerer at en innføring av tiltakene for all offentlig økonomisk aktivitet som Hjelmengutvalget foreslo, ikke vil være lønnsomt fordi kostnadene antas å overstige nytten.

Sveriges nasjonale energi- og klimaplan – den endelige planen er nå sendt Europakommisjonen.

Democracy and the rule of law : failing partnership? – Policy brief fra Centre for European Reform.

Cross-border threats to health EU action on preparedness and response – Briefing fra  European Parliamentary Research Service (EPRS).


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen). 

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth