EU/EØS-nytt - 23. mars 2020

Covid-19: EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte | Covid-19 og innføring av indre grensekontroll | Covid-19-tiltak bryter ikke personvernregler

Covid-19: EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte

Torsdag 19. mars vedtok Europakommisjonen midlertidige rammebestemmelser for statlige tiltak til støtte for økonomien i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Kommisjonen publiserte i den forbindelse en meddelelse hvor det nærmere innholdet i rammebestemmelsene blir redegjort for. I tillegg til en rekke støttetiltak som er tilgjengelige for medlemslandene i henhold til eksisterende statsstøtteregler, skal det midlertidige rammeverket gjøre det mulig for land å sikre at tilstrekkelig likviditet forblir tilgjengelig for alle typer bedrifter og å bevare kontinuiteten i økonomisk aktivitet under og etter Covid-19-utbruddet. ESA vil benytte de samme vilkårene som Kommisjonen når de fremover skal vurdere om støttetiltak i forbindelse med korona-utbruddet er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Covid-19 og innføring av indre grensekontroll

Hovedregelen i Schengen-regelverket er at man skal kunne passere de indre grensene uten personkontroll. Nå har de fleste Schengen-landene innført indre grensekontroll. Norge begrunner vedtaket i at grensen kan stenges i inntil 10 dager knyttet til en unntaksprosedyre i situasjoner som krever øyeblikkelig handling. Danmark har ikke vist til en bestemt prosedyre og har ikke gjort en tidsbegrensning. Europakommisjonen har innført ytre grensekontroll i håp om at de indre grensene kan åpnes mer opp, slik at man avbøter de negative effektene på det indre marked.

Covid-19-tiltak bryter ikke personvernregler

Flere medlemsland har brukt lokasjonsdata fra mobiltelefoner i et forsøk på å hindre spredning. Det Europeiske Personvernrådet (EDPB) har publisert en erklæring hvor de sier at bruk av persondata for å bekjempe Korona-smitte ikke bryter med EUs databeskyttelsesregelverk. Nasjonal lovgivning for bruk av ikke-anonyme data kan innføres med hjemmel i ePrivacy-direktivet.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

COVID-19 economic crisis : act fast and do whatever it takes – e-bok fra Centre for Economic Policy Research og VoxEU: «Leading economists from around the world are calling for swift policy action to mitigate the economic damage from the global pandemic».

Guidance on export requirements for personal protective equipment – fra Europakommisjonen. Det er gjort endringer slik at Norge, Island, Liechtenstein og Sveits unntas fra EUs eksportrestriksjoner knyttet til medisinsk utstyr.

Oversikt over Korona-tiltak i andre land – oversikt fra NHO.

EØS-avtalen i konsolidert norsk versjon – den ajourførte versjonen av EØS-avtalen er publisert på de åpne sidene til Lovdata. Denne har til nå kun vært tilgjengelig i betalingstjenesten til Lovdata.

The Nordics and the New European Security Architecture  – rapport utgitt av Utrikespolitiska institutet. Den gir en oversikt over de mange multinasjonale sikkerhets- og forsvarsinitiativene og analyserer hvilken rolle disse spiller for de nordiske landene. NUPI er norsk bidragsyter.

Borgarting lagmannsrett opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet – kjennelse i en sak reist av Nei til EU om at forskriftene som gjennomfører tredje energimarkedspakke er ugyldige, fordi Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven.

Norway’s participation in the EU framework programmes for research and innovation – rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) om effektene av deltakelsen i EUs 7. rammeprogram og Horisont 2020, skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom – et utkast fra Europakommisjonen til hvordan en avtale med Storbritannia kan se ut, som en støtte til videre forhandlinger. Norge omtales på side 354.

När besluten drog till Bryssel stannade journalistiken hemma : en granskning av svensk EU-journalistik – rapport utgitt av Institutet för mediestudier.

Study to gather evidence on the working conditions of platform workers – rapporten er skrevet av The Centre for European Policy Studies (CEPS) og ble nylig publisert av Europakommisjonen: «The study details the variety of policy responses in the Member States and explores how existing EU law helps to address the challenges identified».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth