EU/EØS-nytt - 26. februar 2020

Flypassasjerers kompensasjon – enighet om innstramming? | Er geografisk begrensning av ansvarsforsikring tillatt? | Mikroplastfilter i vaskemaskiner – Frankrike venter ikke på EU | EU-godkjenning av plastposeavgift i Sverige og Danmark | Strengere EU-krav til nettbutikker?

Dagens nyhetsbrev omtaler et utvalg EU/EØS-saker som har et forbrukerperspektiv. Norske forbrukere påvirkes av EU-regler knyttet til blant annet netthandel, feriereiser og pasientrettigheter. Forbrukere vil også ha en sentral rolle i den sirkulære økonomien.

Flypassasjerers kompensasjon – enighet om innstramming?

Forhandlinger mellom EU-landene om forslaget til å endre flypassasjerforordningen har stått stille siden midten av 2015. Nå har det kroatiske formannskapet lagt fram et kompromissforslag, og ønsker å få på plass en enighet i Rådet innen sommeren. Kompromissforslaget innebærer at passasjerers rettigheter ved forsinkelser blir svakere enn i dag. Blant annet foreslås det at passasjerer på langdistanseflygninger først skal få kompensasjon ved forsinkelser på over 12 timer, mot fire timer i dag.

Er geografisk begrensning av ansvarsforsikring tillatt?

EUs generaladvokat kom nylig med sin uttalelse i en sak som omhandler geografisk begrensning av ansvarsforsikring ved bruk av medisinsk utstyr, i dette tilfellet brystimplantater. Generaladvokaten uttalte at i mangel av harmonisering på EU-nivå, kan det enkelte medlemsland fritt innføre en bedre beskyttelse gjennom gunstige forsikringer innenfor egne landegrenser. Ikke-diskrimineringsbestemmelsen i EU-traktaten kan ikke tolkes utvidende til å omfatte ethvert annet medlemslands område hvor lignende regler mangler. I den konkrete saken kunne ansvarsforsikringsdekningen følgelig gyldig begrenses til personer som hadde gjennomgått kirurgi i Frankrike.

Mikroplastfilter i vaskemaskiner – Frankrike venter ikke på EU

I juli 2018 sendte Norge, Sverige, Finland, Island, Frankrike og Luxembourg et brev til Europakommisjonen hvor de ba om at EU framskynder arbeidet med å få på plass krav til at vaskemaskiner skal ha et filter som fanger opp mikroplast. Ifølge kommisjonsforordningen, som ble vedtatt i oktober 2019, skal imidlertid en vurdering av slike krav først legges fram innen seks år, og ikke om to år som Norge og de andre landene ønsket. Frankrike vedtok nylig å innføre et eget krav til mikroplastfilter i maskiner som skal selges på det franske markedet.

EU-godkjenning av plastposeavgift i Sverige og Danmark

EUs emballasjedirektiv stiller krav om at EU-landene skal redusere bruken av plastbæreposer til 40 poser per person per år innen 2026. Sverige og Danmark har vedtatt nye avgifter på plastposer. Disse er for tiden til notifisering i Europakommisjonen. Nylig mottok Sverige svar fra Kommisjonen hvor de blir bedt om å definere hvilke poser som omfattes.

Strengere EU-krav til nettbutikker?

Seks forbrukerorganisasjoner i EU har testet 250 varer som er kjøpt i nettbutikker. To av tre tilfredsstilte ikke EUs sikkerhetskrav. Det dreier seg blant annet om elektronikk, brannvarslere, leker og kosmetikk. Den varslede Digital Service Act kan inneholde strengere ansvarskrav til nettbutikker og plattformer. I løpet av året skal også Europakommisjonen legge fram en ny forbrukeragenda.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Plenum i Europaparlamentet 10. – 13. februar 2020 – innberetning fra Per S. Nestande, Stortingets Brusselkontor. Omhandler blant annet mandat for forhandlinger med Storbritannia, langtidsbudsjett og ja til frihandelsavtale med Vietnam

Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 – vedlegg til regjeringens arbeidsprogram, med korte omtaler av en rekke EU/EØS-saker av interesse for Norge – fordelt på departementer.

Juridiske spørsmål ved gjennomføring av EUs retningslinjer for kraftsektoren i norsk rett – juridisk betenkning av professor Henrik Bjørnebye, skrevet på oppdrag fra Energi Norge. Bjørnebye advarer mot OEDs forslag om gjennomføring av retningslinjer/nettkoder i norsk rett, siden det kan føre til at man vil få to parallelle regelsett på forskriftsnivå som kan overlappe i en del spørsmål.

Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel – av professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth. Forslaget er utarbeidet for LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Nordiska fackens protest efter Europafackets ja till minimilöner – artikkel på Arbetsvärlden.se om at de nordiske fagforeningene ikke står bak høringssvaret fra ETUC på Europakommisjonens høring om minstelønn. De har sendt et eget brev til Kommisjonen.

Stärkt position i EU genom ökad delaktighet – rapport fra Svenskt Näringsliv som ser på : «Sverige mobiliserar alldeles för sent när ny lagstiftning initieras inom EU. Vi saknar en tydlig struktur med krav på att samhällsaktörer med kunskap om nya reglers konsekvenser ska involveras tidigt i EU-processerna».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth