Geoblokkering: ingen utvidelse for AV-innhold

Europakommisjonen har foretatt sin første gjennomgang av regelverket mot geografisk blokkering ved e-handel, og mener det er for tidlig å utvide virkeområdet til å omfatte opphavsrettbeskyttet innhold, som filmer, e-bøker, online spill og musikk. En ny vurdering skal tas i 2022. Kommisjonen varsler dialog med bransjen om en mulig utvidelse av regelverket til å inkludere AV-innhold, som en del av tiltakene i handlingsplanen for media og audiovisuelle tjenester som legges frem i dag.

Regelverket mot geografisk blokkering ved e-handel skal fremme fri bevegelighet av varer og tjenester i det indre marked, ved at forbrukere ikke skal diskrimineres ut fra nasjonalitet eller hvor de bor når de handler på nettet. Regelverket trådte i kraft i EU-landene i 3. desember 2018 og i Norge 1. juli 2020. Under forhandlingene om forordningen ønsket Europaparlamentet og forbrukerorganisasjoner at regelverket skulle omfatte opphavsrettbeskyttet innhold, men i det endelige vedtaket fikk medlemslandene i Rådet og rettighetshavere medhold for sitt syn. Parlamentet fikk imidlertid støtte for at man etter to år skulle vurdere dette på nytt.

I Kommisjonens gjennomgang vurderes implementeringen av regelverket mot geografisk blokkering, og effektene av å utvide forordningens virkeområde. Kommisjonen konkluderer at regelverket så langt har gitt enkelte positive resultater, men at det er for tidlig å utvide forordningen til også å omfatte opphavsrettbeskyttet innhold: «The preliminary view of the Commission is that it is too soon to assess all the direct and indirect effects of the implementation of the current regulation and identify amendments in this regard […]  As far as any extension of the Regulation to electronically supplied services providing access to copyright-protected content is concerned, further assessment and consideration is also needed».

Dette er en foreløpig seier for rettighetshavere, som har hevdet at grensekryssende tilgang til opphavsrettbeskyttet innhold vil resultere i inntektstap og er en direkte trussel for AV-sektorens forretningsmodell basert på territoriell eksklusivitet. Kommisjonen vil imidlertid gå i dialog med bransjen om en mulig utvidelse av regelverket til også å inkludere audiovisuelt innhold. Ifølge rapporten har en europeisk forbruker i gjennomsnitt bare tilgang til 14 prosent av filmene som er tilgjengelig i EU-27, med store variasjoner mellom landene, samtidig som antallet forbrukere som ønsker tilgang til audiovisuelt innhold tilbudt i et annet medlemsland nesten har doblet seg fra 2015 til 2019: «For these reasons, the Commission will launch a stakeholder dialogue with the audiovisual sector in order to discuss concrete ways to foster the circulation of, and improve consumers’ access to audiovisual content across the EU, before considering any follow-up measures. This dialogue will be part of the measures covered by the upcoming Media and Audiovisual Action Plan». Denne handlingsplanen er ventet lagt frem senere i dag. Sentralt i handlingsplanen er en vurdering av gjennomføringen av direktivet om audiovisuelle mediatjenester.

Når det gjelder andre nettbaserte innholdstjenester som delvis er omfattet av regelverket (for eksempel tilgang til musikk, e-bøker og spill), konkluderer Kommisjonen med at en ytterligere utvidelse av forordningens virkeområde ikke vil gi forbrukerne betydelige bedre innholdstilbud «as the proposed services are rather homogeneous (in many cases over 90%) across Member States».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 03.12.2020 10:08