EU/EØS-nytt - 4. mars 2020

Lovregulert minstelønn: resultater fra første høringsrunde | Green Deal og EUs kommende industristrategi | ESA og norske skatte- og avgiftsregler | Nordisk uenighet – en ny sak sendes ACER | Rådet vedtok nye regler for dekkmerking

Lovregulert minstelønn: resultater fra første høringsrunde

Europakommisjonen la 14. januar fram sitt innspill om mulige tiltak knyttet til minstelønn. Den første høringsrunden med arbeidslivets parter ble avsluttet i slutten av februar. Et sentralt spørsmål er om det skal være en lovregulering på EU-nivå. De nordiske fagforeningene er svært kritiske til dette, men var i mindretall under avstemningen om det felles høringssvaret fra de europeiske fagforeningene. De europeiske arbeidsgiverorganisasjonene er tvilende til at Kommisjonen har myndighet til å foreslå en lovregulering. Den andre høringsrunden er ventet å starte 29. april.

Green Deal og EUs kommende industristrategi

Europakommisjonens European Green Deal, og forslaget til klimalov som blir lagt fram i dag, vil begge legge føringer på EUs kommende industripolitiske strategi. På EUs konkurranseevneråd i Brussel 27. februar diskuterte EUs næringministre hvordan man skal balansere hensynet til den grønne omstillingen opp mot hensynet til EUs konkurranseevne. Viktige tema som ble drøftet var karbonlekkasje, støtte til såkalte strategiske verdikjeder (bl.a. batterier og hydrogen), og i hvor stor grad man skal lempe på statsstøtte- og konkurranseregler. Det er ventet at Kommisjonen skal legge fram industristrategien 10. mars.

ESA og norske skatte- og avgiftsregler

Norske skatte- og avgiftsregler kan ikke være i strid med EØS-avtalens generelle prinsipper om de fire friheter og forbudet mot statsstøtte. I oversikten Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 omtales flere skattesaker, hvor de fleste er knyttet til statsstøtte: differensiert arbeidsgiveravgift, skatte- og avgiftsfordeler for elbiler, sukkeravgift og skattefritak for økonomisk aktivitet i stat og kommune. Det er også en rekke andre saker på skatteområdet som for tiden diskuteres mellom Norge og EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Nordisk uenighet – en ny sak sendes ACER

NVE og de andre nordiske energiregulatorene har ikke kommet frem til enighet om forslaget til et felles nordisk kapasitetsmarked for hurtige reserver. Forslaget går derfor videre til ACER, som skal komme med en beslutning innen seks måneder. Et tilsvarende vedtak ble gjort av ACER i oktober 2019. Den gangen gjaldt det en metode for langsiktig kapasitetstildeling mellom budområdene i Norden. De foreslåtte metodene tar utgangspunkt i retningslinjer som er vedtatt med hjemmel i tredje energimarkedspakke. For Norge vil det formelt være EFTAs overvåkingsorgan ESA som skal fatte vedtaket, basert på et utkast fra ACER. Retningslinjene har vært på høring i Norge, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Rådet vedtok nye regler for dekkmerking

Medlemslandene i Rådet har formelt vedtatt nye regler for merking av dekk, som skal gi bedre informasjonen til forbrukerne. Den reviderte dekkmerkeforordningen skal gjøre merkingen mer synlig og gi mer informasjon om dekkenes drivstoffeffektivitet, støynivå, og veigrep på vått føre, snø og is. Dekkprodusent i Norge mener EU kunne gått lenger når det kommer til merking av vinterdekk.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

A social Europe : perspectives and priorities – seminar 13. mars. EUs delegasjon til Norge og Fafo Østforum inviterer til seminar med Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. 

Hur framgångsrik blir den gröna given? – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). 

Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). 

Stagnating gender employment gap costs Europe €360 billion per year – omtale av nye tall fra Eurofound. Se også infographics fra Europaparlamentet. 

Fair Taxation in a Mobile World – rapport fra The European Economic Advisory Group (EEAG).


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

 

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth