EU/EØS-nytt - 23. april 2021

Nye regler for regionalstøtte er lagt fram | Tilstrekkelige minstelønninger og likelønn | Historisk EU-regulering av kunstig intelligens (AI) | Ny klimalov og oppjusterte klimamål | Faktaark om myndighetsoverføring er oppdatert

Nye regler for regionalstøtte er lagt fram

Kommisjonen publiserte mandag denne uken nye retningslinjer for regionalstøtte etter EUs statsstøtteregelverk. Nytt i retningslinjene som nå er lagt fram er at de gir større rom for å tildele støtte til regionale bedrifter i regioner som tar del i overgangen til et lavutslippssamfunn og det digitale skiftet. Retningslinjene regulerer nasjonale regionalstøttekart, noe som betyr at det norske kartet nå må justeres ut fra de nye retningslinjene og deretter godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Viktig for Norge er at kartene legger føringer på ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De nye støtteordningene vil tre i kraft 1. januar 2022. 

Tilstrekkelige minstelønninger og likelønn

Rådet og Europaparlamentet er i gang med behandlingen av forslaget om et direktiv for å sikre tilstrekkelige minstelønninger i EU. Saksordførernes utkast til innstilling ble drøftet i arbeids- og sosialkomiteen i Europaparlamentet 22. april. Samme dag hadde komiteen sammen med likestillingskomiteen en høring om et forslag til direktiv om gjennomsiktighet og håndhevelse for å sikre likelønn mellom kvinner og menn.

Historisk EU-regulering av kunstig intelligens (AI)

Europakommisjonen ønsker at Europa skal sette en global standard for bruk av kunstig intelligens, og presenterer verdens første rettslige rammeverk for å regulere teknologien. Kommisjonen benytter en risikobasert tilnærming, og graderer AI-systemer fra uakseptabel risiko (forbudt) til minimal risiko (omfattes ikke av de nye reglene). Kommisjonen er konkret når det gjelder AI-systemer for biometrisk identifisering, som ansiktsgjenkjenning, hvor de foreslår at det i prinsippet skal være forbudt, men at det kan gis unntak i spesielle tilfeller. Et nytt EU-organ skal få oppgaven med å overvåke oppfølgingen av regelverket. Behandlingen av forslaget i EU-institusjonene kan bli komplisert, Europaparlamentet har signalisert et ønske om en strengere regulering, mens i Rådet etterspør flere medlemsland et fleksibelt rammeverk.

Ny klimalov og oppjusterte klimamål

Denne uken ble det enighet i EU om en bindende klimalov om et klimanøytralt EU innen 2050, og et oppjustert klimamål for 2030 om netto utslippskutt på minst 55 prosent sammenlignet med 1990. Det nye målet er et nettomål som tar hensyn til opptak i skog og arealbruk. Europaparlamentet fikk i forhandlingene ikke gjennomslag for sin posisjon: 60 prosent totalt utslippskuttkutt innen 2030. De fikk imidlertid gjennomslag for et tak for hvor mye karbonopptak i skog og areal skal utgjøre. Det har oppstått en diskusjon om det reelt er snakk om et mål på 52, 55 eller 57 prosent. Enigheten denne uken er en foreløpig politisk avtale som må formelt vedtas i Rådet og Parlamentet.

Faktaark om myndighetsoverføring er oppdatert

Faktaarket Myndighetsoverføring og EU har blitt publisert av stortingsbiblioteket siden 2015. Formålet med faktaarket er å gi oversikt over EU-rettsakter som har eller som kan komme til å innebære overføring av myndighet til EU eller til EFTAs overvåkingsorgan ESA. I den siste oppdateringen er det gjort endinger slik at listen over tidligere saker er i tråd med Høyesteretts betenkning. Det er i tillegg lagt til nye saker i kategorien «Nye mulige saker – foreslått eller varslet av EU».

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 22. april 2021 – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Den omfatter følgende saker: Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Kina og med Storbritannia, Norges samarbeid med EU og Norden om håndtering av covid-19, norsk deltakelse i EUs programmer 2021–2027, samt enkelte utestående rettsakter på næringsministerens område.

Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv – notatet tar utgangspunkt i Europakommisjonens melding om Europas grønne giv, og omhandler norske posisjoner på en lang rekke temaer knyttet til «given».

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk – nyhetsbrevet omtaler blant annet det portugisiske formannskapets program, arbeidet med budsjettperioden 2021-2027, Kommisjonens langtidsvisjon for distriktene og makroregionale strategier.

Kriterier for bærekraftige investeringer i landbruket i EU – rapport fra landbruksråden ved EU-delegasjonen.

Energinytt uke 16 – fra EU-delegasjonen.

Taksonomi: spørsmål og svar – utarbeidet av Europakommisjonen etter at pakken om bærekraftig finansiering ble lagt fram 21. april.

Utkast til rapport om Arktis – fra Europaparlamentets utenrikskomite. Den er et innspill til Europakommisjonens melding om Arktis-politikk som er ventet i oktober.

The EU’s carbon border adjustment mechanism : how to make it work for developing countries – rapport fra Centre for European Reform, skrevet av Sam Lowe.

Quiz for World Book Day 2021 – i dag er det Verdens bokdag. Council Library gir tips om bøker fra Europa presentert som en quiz.

Reform af Europol – EU-note fra Folketinget: «vedtagelsen kan give anledning til at se nærmere på, om der er behov for en ajourføring af den danske Europolaftale fra 2017».

Folketingets endelige liste over prioriterte saker i 2021 – den foreløpige listen, utarbeidet med utgangspunkt i fagkomiteenes prioriteringer, er omtalt i EU/EØS-nytt 19. mars. Folketingets Europaudvalg har vedtatt den endelige listen, hvor antall saker er redusert fra 13 til 10.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket), Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen) og Per S. Nestande (internasjonal avdeling).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth