Kandidater til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret i den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter. Fristen er 29. mai.

Som ledd i en åpen og konsultativ oppnevningsprosess oppfordres organisasjoner, institusjoner og publikum for øvrig til å foreslå kandidater til styret i nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som etableres fra 1. juli i år. Listen over foreslåtte kandidater vil bli offentliggjort.

Organ underlagt Stortinget

Stortinget vedtok i april i år lov og instruks for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Den nye nasjonale institusjonen etableres som et organ underlagt Stortinget, men vil ha en uavhengig og selvstendig stilling i tråd med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner. Institusjonen vil ha som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen skal blant annet overvåke og rapportere om menneskerettighetens stilling i Norge, gi råd til offentlige myndigheter og private aktører og legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.

Den nasjonale institusjonen ledes av et styre og en direktør. Styret skal ha det overordnede ansvaret for den nasjonale institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift, og skal påse at institusjonen holder høy faglig kvalitet og drives i samsvar med lov og instruks. Direktøren skal lede den daglige virksomheten ved institusjonen. Stortinget skal velge styret, herunder leder og nestleder, etter innstilling fra presidentskapet.

Fem styremedlemmer

Styret skal bestå av fem medlemmer. Det er lovbestemt at styremedlemmene skal representere ulike fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter, og at styret skal inneha kompetanse om virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer. Styremedlemmene velges for en periode på fire år.

Forslag til styremedlemmer, fortrinnsvis med en kort begrunnelse, kan sendes på e-post innen 29. mai 2015 til: ekspkont.postmottak@stortinget.no

Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Innst. 216 L (2014–2015))

Innstilling fra Stortingets presidentskap om instruks for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Innst. 217 S (2014–2015))

Les mer om saken


Sist oppdatert: 05.05.2015 15:33