Nytt styre for Norges institusjon for menneskerettigheter

Stortingets presidentskap har innstilt til nytt styre for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Marit Berger Røsland. Foto: The Official CTBTO Photostream.
Marit Berger Røsland. Foto: The Official CTBTO Photostream.

Dette er kandidatene som er innstilt til det nye styret:

  • Marit Berger Røsland, leder. Røsland er advokat i juridisk avdeling i Equinor ASA. Hun har tidligere vært EU- og EØS-minister i Utenriksdepartementet, samt statssekretær i samme departementet, i Justis- og beredskapsdepartementet og på Statsministerens kontor. Hun har også vært advokat i Wiersholm og dommerfullmektig i Oslo tingrett.
  • Nils Asbjørn Engstad, nestleder. Engstad er dommer i Hålogaland lagmannsrett, og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet. Siden 2004 har han vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), og han var rådets president i 2016–2017.
  • Gro Dikkanen. Jurist med samerett spesialfag.
  • Jan E. Helgesen. Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Anne-Sofie Syvertsen. Fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Agder.

Dikkanen, Helgesen og Syvertsen har alle tre vært styremedlemmer for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019. De foreslås gjenoppnevnt for en ny periode.

Les innstilingen fra presidentskapet.

Innstillingen behandles av Stortinget 20. juni.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et organ underlagt Stortinget, men har en uavhengig og selvstendig stilling i tråd med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner.

Institusjonen har som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Institusjonen overvåker og rapporterer om menneskerettighetenes stilling i Norge, gir råd til offentlige myndigheter og private aktører og legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.


Sist oppdatert: 13.06.2019 12:35