Økt satsing på Asia

Stortingets Asia-delegasjon var 4.–8. mars på arbeidsbesøk til Indonesia og Singapore, to sentrale partnere for Norge i Sør-Asia. 

Formålet med besøket var å se nærmere på bilateralt samarbeid innenfor temaer som klima og hav, kvinner og likestilling, og handel og næringsliv. Norges samarbeid med ASEAN som region og utviklingen i denne delen av Asia sto også sentralt.

– Med Norges økte satsning på Sør-Øst-Asia som region, er det viktig at også Stortinget tar del i dette samarbeidet og gir det en tydelig parlamentarisk dimensjon. Stortinget bevilger store summer til viktig arbeid knyttet til bekjempelse av avskoging og marin forsøpling i et land som Indonesia. Dette er globale utfordringer som angår oss alle. Da er det viktig at Stortinget også følger opp og viser sin politiske støtte til disse bevilgningene lokalt, sier Asia-delegasjonens leder Elin Agdestein (H).

Delegasjonen på besøk hos Norwegian Bank Investment Management i Singapore. Foto: Stortinget.

– Store muligheter for vekst og sysselsetting for norsk næringsliv

– Den brede støtten for dette på Stortinget kan være med på å styrke samarbeidet ytterligere. Og med Norges innovative bedrifter innenfor både tradisjonelle og nye næringer, ligger det også store muligheter for vekst og sysselsetting for norsk næringsliv i regionen, sier hun.

Agdestein sier at Norge har hatt et sektordialogpartnerskap med ASEAN, en sammenslutning av ti land i Sør-Øst-Asia, siden 2015.

– Partnerskapet gir et spennende inntak i en region som er særdeles viktig for norsk næringsliv og hvor veksten vil være stor fremover. Vårt besøk har bidratt til tettere dialog med parlamentariske kolleger i regionen om videre samarbeid. Et område vi ønsker å fokusere på i vår fremtidige dialog med ASEANs parlamenter er kampen mot marin forsøpling, hvor Norge allerede har tatt en ledende rolle globalt, legger hun til.

Stor satsing på klima, skog og marin forsøpling

Under besøket til Jakarta var det særlig fokus på Norges omfattende satsing på bekjempelse av avskoging og klimautslipp, og på marin forsøpling. Norge har en meget omfattende og tett dialog med indonesiske myndigheter på disse områdene. Delegasjonen fikk under besøket se med egne øyne hva norske midler blir brukt til og hvilke resultater som allerede er oppnådd. I møte med norske bedrifter fikk delegasjonen også høre og se hva norsk næringsliv kan bidra med gjennom sin kompetanse og teknologiutvikling.

Delegasjonsleder Elin Agdestein i møte med indonesisk presse i det indonesiske parlamentet, etter møte med kolleger der. Foto: Stortinget.

Handel også viktig

Den gode dialogen som allerede eksisterer innenfor klima og bærekraft har også hatt en positiv effekt på andre områder. Delegasjonen var særlig interessert i å høre om den omfattende handelsavtalen som Norge akkurat har signert med Indonesia sammen med sine tre EFTA-partnere. Fra indonesisk side ble det lagt vekt på at avtalen vil gi økt forutsigbarhet for norsk næringsliv i Indonesia, og ikke minst nye muligheter for norske investeringer.

– Fra norsk side understreket vi viktigheten av å få avtalen godkjent av de respektive parlamentene i EFTA og av parlamentet i Indonesia så raskt som mulig. Vi informerte om Stortingets viktige rolle i dette. For politikere er det også viktig at avtalen og mulighetene som ligger i denne blir promotert både i Norge og Indonesia, sier delegasjonsleder Agdestein (H).

Regional utvikling: ASEAN som økonomisk og politisk aktør

Singapore er et viktig knutepunkt for norsk næringsliv i regionen, og sammen med Indonesia en viktig aktør i ASEAN. Under besøket i Singapore fikk delegasjonen gjennom møter med blant annet Telenor, DNV GL og NBIM (Norges Bank Investment Management som forvalter statens pensjonsfond utland) innblikk i hva denne regionen betyr for norsk næringsliv.

Gjennom deltakelse på den årlige norske sjømatmiddagen og feiringen av 50 år med norsk ambassade i Singapore fikk delegasjonen også møte andre norske aktører, og ikke minst sentrale politikere og myndighetspersoner fra Singapore.

Delegasjonen benyttet også anledningen til å treffe lokale eksperter på utviklingen i regionen mer generelt og høre om betydningen av store geopolitiske endringer for ASEAN.

– ASEAN er Norges femte største handelspartner og representerer en viktig vekstregion for oss. Da har det vært viktig for oss å høre mer om hvordan denne regionen nå påvirkes av de mange geopolitiske og økonomiske utfordringene rundt seg, ikke minst i forholdet til Kina, USA, India og andre partnere i regionen. I en verden i stor endring og som står overfor store utfordringer, har Norge og ASEAN en felles interesse i å bevare, fremme og styrke den multilaterale verdensorden. Dette er noe vi tok opp og understreket i våre møter med regionale partnere i Singapore, avslutter delegasjonsleder Agdestein (H).

Stortinget har søkt om fast observatørplass i ASEAN-landenes parlamentarikerforsamling (AIPA). Arbeidsbesøket var også med på å fremme denne søknaden.

Fra Stortinget deltok følgende representanter: Elin Agdestein (H, delegasjonsleder), Helge André Njåstad (FrP, nestleder), Torstein Tvedt Solberg (A), Åslaug Sem-Johansen (Sp) og Ove Trellevik (H).

Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP)


Sist oppdatert: 08.03.2019 14:07