Stortinget tar i bruk Prinsens gate 26 tidlig i 2019. Foto: Stortinget.

Stortinget tar i bruk Prinsens gate 26 tidlig i 2019. Foto: Stortinget.

Stortingets budsjett for 2019

Byggeprosjektet P26 fullføres i 2019. Kostnadsrammen for byggeprosjektet står fast på 2 321 millioner kroner.

Stortingets eget budsjett for 2019 inngår i regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettforslaget for 2019 viser at kostnadsrammen for byggeprosjektet står fast på 2 321 millioner kroner, slik Stortinget vedtok våren 2018 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Wessels plass

Wessels plass ved Stortinget skal tilbakeføres og oppgraderes i 2019. Plassen vil få en ny utforming som ivaretar kravet om et åpent og levende byrom. Oppgraderingen av Wessels plass er i vesentlig grad knyttet til behovet for bedre integrerte sikringstiltak. Prosjektet finansieres innenfor Stortingets ordinære budsjett for større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Modernisering og effektivisering

Stortingets budsjett for 2019 viser, i likhet med budsjettet for 2018, en reell nedgang. Samlet budsjettramme for 2019 utgjør 1 595 millioner kroner. Stortingets administrasjon vil fortsette arbeidet med å modernisere og effektivisere virksomheten.

– Administrasjonens oppgave er å organisere det parlamentariske arbeidet på en best mulig måte og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Programmet skal sikre at tjenestene som ytes er målrettede, nyttige og effektive. Vi skal arbeide systematisk for at tjenestene ytes så kostnadseffektivt som mulig, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Hun legger til at den sterke stillingskontrollen som ble innført tidlig i 2018 skal videreføres i 2019.

Det pågår et omfattende arbeid med utvikling av IT-støtte til det parlamentariske arbeidet. Det skal foretas en større fornyelse av dagens elektroniske parlamentariske oppfølgingssystem.

– De nye løsningene vil legge til rette for en enklere saksbehandling og enklere samhandling. Representanter, komiteer og partigrupper vil få mer brukervennlig og pålitelig digital støtte tilpasset den parlamentariske saksgangen, understreker direktør Marianne Andreassen.

Formidlingsprosjekter

Stortinget arbeider med flere prosjekter som skal styrke aktuell kunnskap om folkestyret. I 2019 blir det anskaffer nytt læringsspill. Målgruppen er særlig elever i den videregående skolen. Læringsspillet skal etter planen tas i bruk i 2020 og blir et tilbud til elever over hele landet.

I 2019 skal Stortingets åpne datatjeneste kompletteres ytterligere. Tjenesten er tatt i bruk som datagrunnlag for andre nettsider, til forskningsprosjekter og undervisning. Stortinget vil i 2019 arbeide med å lage løsninger for visualisering (som infografikk) med utgangspunkt i den åpne datatjenesten.

Stortinget vil gjøre tilgjengelig upublisert dokumentasjon fra komitéarbeid og administrasjonens virksomhet. Materialet gjøres tilgjengelig gjennom den nasjonale arkivportalen.

Stortinget vil etablere en løsning for elektronisk langtidslagring. I 2019 vil det bli fremlagt et forprosjekt.

Stortingets budsjettforslag for 2019 fremgår av Prop 1 S (2018–2019).


Sist oppdatert: 11.10.2018 09:29