Vedtak i uke 46

I denne uken har Stortinget gjort vedtak i sak om tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, styrking av tannhelsen, tiltak mot føflekkreft samt gitt hjemmel for gjennomføring av EUs vanndirektiv.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger*

Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å gi fortsatt tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Det gis hjemmel for innsyn i taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret i rettshjelploven, barnebortføringsloven, voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og konfliktrådsloven. 

EUs vanndirektiv*

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget. Et enstemmig storting ber videre regjeringen sørge for at vannforvaltningsplanene fortsatt er regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at planprosessene skal følge bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

Styrking av tannhelsen

Stortinget har vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse. Det følger av vedtaket at saken skal inneholde forslag til styrking av det forebyggende arbeidet, gjennomgang av refusjonsordningene, forslag for å hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få nødvendig tannhelsehjelp, samt forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

Forebygging av føflekkreft

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft. Det ble vedtatt å be regjeringen legge til rette for en mer helhetlig og strukturert satsing på informasjon, forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft. Øvrige forslag i saken fikk ikke flertall.

Andre vedtak

Det ble gjort en rekke andre vedtak på Stortinget i uke 46, blant annet i representantforslagene om å sikre forsvarlig luftambulansetjeneste og styrking av tilbudet til kolspasienter.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 16.11.2018 12:02