Vedtak i uke 47

I denne uken har Stortinget blant annet gjort vedtak i sak om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk (herunder endring av taxfree-ordningen), tredeling av foreldrepengeperioden og en mangfoldig barnehagesektor.

Illustrasjonsbilde: iStock
Illustrasjonsbilde: iStock.

 

Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk – med i alt 15 forslag. Det ble vedtatt å be regjeringen fremme en nasjonal alkoholstrategi for Stortinget, som skal beskrive hvordan de alkoholpolitiske målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås. I tillegg ble det flertall for 11 andre forslag som innebærer at regjeringen blir bedt om å komme med tiltak på en rekke områder, samt å reversere taxfree-ordningen fra 1. januar 2020. Regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag.

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Stortinget har vedtatt en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt om å be regjeringen legge frem en plan for å sikre at barnehager drives av offentlige eller ideelle aktører og innføre regulering knyttet til salg av barnehager. Forslaget ble ikke vedtatt, men Stortingets flertall, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, vedtok å be regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.

Andre vedtak

Det ble gjort en rekke andre vedtak på Stortinget i uke 47, blant annet revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna i Nordland og revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna i Nordland og tbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø–Seljord i Telemark.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 23.11.2018 14:09