Vedtak uke 19

I uke 19 har Stortinget vedtatt ny arvelov, behandlet Riksrevisjonens undersøkelse om anskaffelse av helikoptre til Forsvaret og sendt forslaget til endringer i sameloven tilbake til regjeringen.

Et av Forsvarets NH90-helikoptre. Foto: Marius Vågenes/Forsvaret.
Et av Forsvarets NH90-helikoptre. Foto: Marius Vågenes/Forsvaret.

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Stortinget har vedtatt ny lov om arv og dødsboskifte og et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven.* Bakgrunnen er at det eksisterende lovverket om arv og skifte er modent for en fullstendig revisjon siden deler av det er opp mot nitti år gammelt og kan være vanskelig å forstå.

Det er lagt vekt på at den nye loven skal være brukervennlig, med en oversiktlig struktur og med et språk som kan forstås også av dem som ikke har juridisk bakgrunn. Den nye arveloven er inndelt i fire deler: en del med innledende bestemmelser, en del om retten til arv, en del om skifte av dødsbo og en del med avsluttende bestemmelser.

Anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)

Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90).

Undersøkelsen har avdekket vesentlige svakheter ved anskaffelsesprosessen. Komiteen finner det kritikkverdig at man ikke synes å ha gjort grundigere forberedelser i tilknytning til en så betydelig og kostnadskrevende anskaffelse. Komiteen støtter Riksrevisjonens anbefaling og forutsetter at forsvarsministeren går gjennom reglene for organisering av store anskaffelser med sikte på å sikre effektiv samhandling mellom aktørene.

Stortinget har gjort følgende vedtak i saken: «Stortinget ber regjeringen om å holde Stortinget løpende oppdatert om den videre oppfølging av saken, herunder komme tilbake til Stortinget på egnet måte med vurderinger av om alternative helikoptre kan være mer formålstjenlig for deler av Luftforsvarets behov grunnet forventede driftskostnader og flytid.»

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått et eget kapittel om konsultasjoner i sameloven. Departementet ønsker å legge til rette for mer effektive og bedre konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget og andre berørte samiske interesser. Videre vil forslaget gjøre reglene mer tilgjengelig for konsultasjonspartene. Gode konsultasjoner vil også kunne sikre de offentlige instansene bedre beslutningsgrunnlag.

Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen og å be regjeringen sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling.

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet andre saker, blant annet et representantforslag om hjelp og beskyttelse til barnebruder og et annet om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 10.05.2019 13:25