Vedtak uke 23

I uke 23 har Stortinget vedtatt en rekke lover, blant annet blir det postombæring annenhver dag og mobbere i videregående skole kan tvinges til å bytte skole. I tillegg har Stortinget behandlet en rekke grunnlovsforslag og representantforslag.

Postkasse. Foto: iStock.
Postkasse. Foto: iStock.

Postombæring

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i postloven.* På grunn av at volumet i brevposten har falt har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om at postsendinger skal utleveres annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus.

Videre er det i § 7 i loven bestemt at myndighetene kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlingsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Det beskrives også i § 7 hva kompenserende tiltak kan være.

Jobbforbud i videregående skoler og folkehøgskoler for domsfelte overgripere

Stortinget har vedtatt flere endringer i opplæringsloven, folkehøgskoleloven og friskoleloven.*

Det er blant annet lovfestet et forbud mot tilsetting i videregående skoler eller folkehøgskoler for personer som er domfelt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

Det er også lovfestet at kommunene som en del av grunnopplæringen skal tilby elevene leirskoleopphold eller en annen skoletur. I tillegg er det lovfestet anledning til å vedta skolebytte for elever i videregående opplæring, dersom eleven mobber medelever.

Grunnlovsforslag om vern av liv fra unnfangelse til død

Stortinget har behandlet et grunnlovsforslag fra KrF om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død). Ved voteringen ble forslaget med 160 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet er det gjort vedtak i lovforslag om foreldrepenger ved premature fødsler og ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. En rekke grunnlovsforlag er også blitt behandlet, men ingen av dem oppnådde det nødvendige 2/3 flertall.

Det ble fremmet to representantforslag om å innfri klimastreikernes krav og Kristoffer Robin Haug fremmet representantforslag om å stoppe insektdøden. En rekke andre representantforslag har også blitt behandlet denne uken, men heller ingen av disse ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 07.06.2019 17:16