Vedtak uke 3

I uke tre behandlet Stortinget blant annet et forslag om å senke promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille og et forslag om å gi regjeringen mulighet til å opprette valgstyre i sammenslåtte kommuner eller fylkeskommuner.

Illustrasjonsfoto: iStock.

Lavere promillegrense for båtførere

Stortinget har behandlet et representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen.

Det ble foreslått å be regjeringen om at den i løpet av 2019 fremmer forslag om å endre promillegrensen for båtførere, fra 0,8 til 0,2 i promille.

Forslaget ble ikke vedtatt.  

Fullmakt til Kongen om å opprette valgstyre*

Stortinget har behandlet et representantforslag om å endre inndelingslova § 17.

Bakgrunnen for forslaget er at det etter dagens regelverk ikke er noen andre enn fellesnemnda som kan velge valgstyre i kommuner eller fylkeskommuner som skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Hvis fellesnemda ikke velger valgstyre i tide mener forslagsstillerne at det er risiko for at dette kan påvirke innbyggernes mulighet til å delta i valg. Det må da være et statlig ansvar å sikre at det organet som er nødvendig for gjennomføring av valget, opprettes.

Etter inndelingslova § 17 har Kongen fullmakt til å gi nærmere regler og gjøre unntak fra lov og forskrift når det er nødvendig for å gjennomføre vedtak om sammenslåing, herunder «reglar om lovpålagde organ i stat, fylkeskommune og kommune», jf. § 17 andre ledd bokstav a.

Forslagsstillerne mener § 17 andre ledd bokstav a bør få et tillegg som fastslår at fullmaktsbestemmelsen inkluderer myndighet til å opprette lovpålagte organer når de som har myndigheten etter loven, unnlater å opprette dem.

Dette endringsforslaget vil gi Kongen fullmakt til å oppnevne medlemmer til valgstyret når fellesnemnda ikke har gjort det.

Forslaget til endring i inndelingslova § 17 ble vedtatt.

Andre vedtak

Det ble fremmet flere andre representantforslag denne uken, men ingen av forslagene fikk flertall. Blant annet ble det framsatt et forslag om rett til heltid og et annet om en arbeidstidsreform.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 18.01.2019 12:58