Vedtak uke 48

Denne uken har Stortinget blant annet vedtatt nye regler for valgbarhet til Nobelkomiteen, klageordning for veteraner i personskadesaker samt å utrede et forslag om at regjeringsmedlemmer må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.
Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Valgbarhet til Nobelkomiteen

Stortinget har enstemmig vedtatt at ledere i internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, ikke kan velges som medlemmer i Nobelkomiteen. Det samme gjelder personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør. Vedtaket skal ikke gjelde medlemmer i komiteen som allerede er valgt og som har en stilling som nevnt. Det ble også vedtatt at medlemmer i Nobelkomiteen bare skal kunne gjenvelges én gang. Det betyr at de maksimalt kan inneha vervet i 12 år.

Ankerett for veteraner

Stortinget har behandlet to representantforslag om ankerett og klageadgang på vedtak i erstatningssaker for veteraner.

Det ble vedtatt å be regjeringen om å legge frem forslag til lov- og forskriftsendringer for å innføre en klagemulighet for avgjørelser om erstatning også for psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Videre ble det vedtatt å etablere en klageordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2010 og har pådratt seg psykiske skader i slike operasjoner.  Veteranorganisasjonene skal involveres i utarbeidelsen av klageordningens innretning.

Opplysningsplikt for regjeringsmedlemmer

Stortinget har vedtatt å be regjeringen utrede og sende på høring et forslag om endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesserer. Forslaget går ut på å innføre registreringsplikt for statsråder og statssekretærer om oppdragsgivere og oppdrag de har hatt de to siste årene før tiltredelse, dersom de har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser i denne perioden.

Andre vedtak

Det ble gjort en rekke andre vedtak på Stortinget i uke 48. Blant annet skal det startes forsøk med hydrogentog og to EU-forordninger om bilprodusentenes CO2-utslipp ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen*. Videre ble det vedtatt at autonome ferger for E39 ikke skal utredes og det ikke skal utredes alternative finansieringsopplegg for Bymiljøpakken for Nord-Jæren ved eventuelle overskridelser

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 30.11.2018 10:15