Vedtak uke 49

Denne uken har Stortinget vedtatt rammen for statsbudsjettet 2019, sterk kritikk mot regjeringen og åpnet for dobbelt statsborgerskap. Flere forslag om å stoppe sammeslåing av fylkeskommuner har blitt behandlet uten å få flertall.

Statsminister Erna Solberg (H) under objektsikringsdebatten 5. desember. Foto: Stortinget.
Statsminister Erna Solberg (H) under objektsikringsdebatten 5. desember. Foto: Stortinget.

Rammen for statsbudsjettet 2019 ble vedtatt

Stortinget har behandlet nasjonalbudsjettet 2019 og rammene for statsbudsjettet 2019. Grunnlaget for de vedtatte rammene for hvert enkelt politikkområde er regjeringens forslag til statsbudsjett med endringer som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti.

Videre behandling av enkeltelementene i statsbudsjettet gjøres i fagkomiteene.

Daddel – ikke mistillit

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Det ble fremmet mistillitsforslag, men det ble ikke vedtatt. Et  såkalt «daddelforslag» ble imidlertid vedtatt med 87 mot 80 stemmer.

Vedtaket lyder: «Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader.»

Dobbelt statsborgerskap blir lov*

Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap).

Endringene medfører at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

Andre vedtak

Blant andre vedtak denne uken finner vi vedtak om endring i utlendingsloven og at sammeslåing av fylkeskommuner ikke skal stoppes. Forslagene om en gjennomgang av offentlige erstatningsordninger og bedre studiefinansiering for toppidrettsutøvere fikk heller ikke flertall. I behandlingen av melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ble det vedtatt å be regjeringen sørge for at domstolene er organisert og finansiert på en måte som ivaretar borgernes rettigheter om domstolsbehandling innen rimelig tid, etter Grunnloven og EMK.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 07.12.2018 15:58