Stortingets vedtak knyttet til korona og økonomi

Stortinget har i forbindelse med koronakrisen behandlet flere budsjettsaker. Det er per 24. mars gjort flere lov-, avgifts- og budsjettvedtak, i tillegg til anmodningsvedtak.

Fra stortingsmøtet 21. mars 2020. Foto: Stortinget.
Fra stortingsmøtet 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Det er gjort betydelige endringer i statsbudsjettet for 2020 og fattet en rekke andre vedtak for blant annet å trygge bedrifter og arbeidsplasser, finansiere tiltak i helsevesenet og sikre nødvendige ressurser til Nav, kommuner og fylkeskommuner.

Endringene i budsjettet gjelder:

 • Skjønnsmidler til kommunene (kompensasjon for merutgifter)
 • Økt rammetilskudd til fylkeskommunene (støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet)
 • Adgang til å overskride bevilgninger til legemidler, medisinsk utstyr og laboratorieanalyser i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020
 • Midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene
 • Oppheving av flypassasjeravgiften for tidsrommet 1.1.20-31.10.20
 • Økt bevilgning til Nav (Arbeids- og velferdsetaten)
 • Reduksjon av antall dager arbeidsgivere har lønnsplikt ved permittering (fra 15 til 2), og fjerning av ventedager for dagpenger til permitterte – samt redusert krav til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent. (Endringene gjelder til 31.10.20.)
 • Garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (ramme på 50 mrd. kr) og tapsavsetning for ordningen (10 mrd. kr)
 • Gjenoppretting av Statens obligasjonsfond for å styrke tilgangen på kreditt for norske selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner (ramme på 50 mrd. kr)
 • Garantiordning for luftfarten (garanti for lån til flyselskaper) - ramme på 6 mrd. kr: Norwegian Air Shuttle ASA (3 mrd. kr), SAS AB (1,5 mrd. kr) og øvrige selskaper inkl. Widerøe’s Flyveselskap AS (1,5 mrd. kr)
 • Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift
 • Hjemtransport med fly av nordmenn på reise
 • Utsatt og redusert merverdiavgift – nedsettelse av lav sats fra 12 til 8 pst. i tidsrommet 1.4.20-31.10.20 [NB: I stortingsmøtet 31. mars 2020 ble merverdiavgiften satt ytterligere ned til 6 prosent fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.]
 • Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift
 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt for selskaper
 • Samtykke til å ta opp nye langsiktige innenlandske statslån (inntil 125 mrd. kr)

Det er også gjort en rekke anmodningsvedtak:

Et anmodningsvedtak er en type stortingsvedtak, der flertallet på Stortinget ber regjeringen om å gjøre eller sørge for noe.

 • Midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende gjennom økonomisk sosialhjelp
 • Søknadsbaserte kompensasjonsordninger for kultursektoren og for idrett og frivillighet
 • Midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall
 • Tilrettelegging for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter
 • Kompensering av flyselskapene som opererer FOT-ruter (ordning hvor staten kjøper transport på flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift)
 • Tilrettelegging for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som kommuner, helsevesen og Nav sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere de praktiske konsekvensene av epidemien
 • Kompensering av kommuner og fylkeskommuner for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter
 • Utarbeiding av en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard
 • Sikring av tilstrekkelige midler til sykehusene for planlegging og styrket intensivkapasitet, og dekning av utgifter til legemidler og medisinsk utstyr for sykehus og andre virksomheter innenfor helse
 • Sikring av tilstrekkelige midler til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
 • Sikring av forsvarlig drift av krisesentre, barnevernet, apparatet for særlig utsatte barn og unge og avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning
 • Inntektssikring også for lærlinger som blir permittert
 • Midlertidig rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte i familier der nøkkelpersonell må jobbe som følge av pandemien
 • Sikring av at forskyvning i inntekt som følge av koronatiltakene ikke går til fradrag i bostøtten
 • Nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder
 • Kompensasjon på 250 mill. kr til Finnmark og Nord-Troms for virkningene av pandemien i offentlig sektor
 • Sikring av reduserte takster på riksvegferjer for en avgrenset periode
 • Tilrettelegging for at fylkeskommunene kan nyttiggjøre seg av midlene til bedriftsintern opplæring og sørge for at de raskest mulig kommer arbeidstakerne til gode

Budsjettendringer i tabellform:

Kap.

Post

Formål

Budsjettstatus før koronatiltak

Budsjettendringer relatert til tiltak mv. mot korona

Utgifter (i tusen kroner)

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

64

Skjønnstilskudd

1 084 000

1 334 000
(+250 000)

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

36 960 708

37 010 708
(+50 000)

605

 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 

 

1

Driftsutgifter

12 204 655

12 404 655
(+200 000)

900

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning luftfart

0

6 000
(+6 000)

 

50

Tilskudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart

0

6 000 000
(+6 000 000)

1310

 

Flytransport

 

 

 

70

Kjøp av innenlandske flyruter

718 100

1 718 100
(+1 000 000)

 

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt

0

100 000
(+100 000)

1600

 

Finansdepartementet

 

 

 

95

Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond

0

50 000 000
(+50 000 000)

1645

 

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

 

 

 

50

Tilskudd til tapsavsetning for statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

0

10 000 000
(+10 000 000)

2541

 

Dagpenger

 

 

 

70

Dagpenger

8 964 800

9 689 800
(+725 000)

 

 

Sum utgifter

1 809 475 945

1 877 806 945
(+68 331 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5501

 

Skatter på formue og inntekt

 

 

 

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

80 900 000

80 500 000
(-400 000)

 

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

86 700 000

86 330 000
(-370 000)

5502

 

Finansskatt

 

 

 

70

Skatt på lønn

2 080 000

2 075 000
(-5 000)

 

71

Skatt på overskudd

2 460 000

2 450 000
(-10 000)

5521

 

Merverdiavgift

 

 

 

70

Merverdiavgift

325 600 000

324 010 000
(-1 590 000)

5561

 

Flypassasjeravgift

 

 

 

70

Flypassasjeravgift

1 900 000

340 000
(-1 560 000)

5700

 

Folketrygdens inntekter

 

 

 

72

Arbeidsgiveravgift

202 600 000

202 355 000
(-245 000)

 

 

Sum inntekter

1 809 475 945

1 805 295 945
(-4 180 000)


Sist oppdatert: 01.04.2020 12:02