Vedtak uke 9

I uke 9 har Stortinget blant annet vedtatt en ny lov om vern av forretningshemmeligheter og behandlet en rekke representantforslag samt en melding om multilateralt samarbeid.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Lov om vern av forretningshemmeligheter

Stortinget har vedtatt en ny lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven). Forslaget innebærer en styrking av vernet av forretningshemmeligheter, og skal gjøre det enklere av innehaveren av hemmeligheten å håndheve sine rettigheter. Vern av forretningshemmeligheter er av stor betydning for næringsdrivendes konkurranseevne som enten et supplement eller et alternativ til industrielle rettigheter.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Stortinget har behandlet regjeringens Melding St. 27 (2018-2019) om Norges rolle og interessser i mulitilateralt samarbeid. Stortinget besluttet å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oppdatert definisjon av begrepet «norske interesser» i utenrikspolitikken.

Endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia

Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2020 under Utenriksdepartementet, i tråd med forslaget fra regjeringen. Det ble vedtatt å erstatte et kortsiktig overgangslån til Somalia på 3,135 mrd. kroner med en statsgaranti for et beløp på inntil USD 400 mill for overgangslån til Somalia.

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet et forslag om innlemmelse av en forording i EØS-avtalen og en rekke representantforslag. Blant representanforslagene finner vi forslag om regulering av hundeoppdrettmer bærekraftig fiskefôr og lisensfelling i ulvesonen. Ingen av representantforslagene ble vedtatt.


Sist oppdatert: 28.02.2020 09:32