Spørjetime

Onsdag 27. oktober 2021kl. 10.00

Munnleg spørjetime

Desse regjeringsmedlemmene vil vere til stades:
Bilete av Jonas Gahr Støre
Jonas Gahr Støre (A)
Statsminister

Ordinær spørjetime

Ordinær spørjetime startar rett etter den munnlege
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

  Solberg-regjeringen har igangsatt viktige statlige digitaliseringsprosjekter, som for eksempel i skatteetaten. Fellesløsningene bidrar til å gjøre hverdagen for innbyggere og bedrifter enklere og tryggere. Rådgivernæringen utgjør en viktig spisskompetanse i flere digitaliseringsprosjekter, men i Hurdalsplattformen vil regjeringen "Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse". Hvordan vil digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse?
 • 2. Fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Den nye regjeringen vil innføre en geografisk differensiert veibruksavgift. Hvordan ønsker statsråden å utforme denne, på en rettferdig måte som også sørger for at vi når klimamålene våre?
 • 3. Fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Hva vil statsråden foreta seg for å etterkomme byggfagforeningenes krav om et straksforbud mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjordområdet, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjentatte ganger har foreslått i Stortinget tidligere, og hvor raskt kan vi regne med at dette kommer på plass?
 • 4. Fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Solberg-regjeringen endret AAP-ordningen for de under 25 år med virkning fra 1. januar 2020. Endringen medførte at minstesatsen ble endret fra 2 G til 2/3 av 2 G for nye mottakere. I tillegg ble ung ufør-tillegget i AAP avviklet for nye mottakere. Har statsråden til hensikt å reversere disse endringene, eller vil de bli videreført av den nye regjeringen?
 • 5. Fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Hurdalserklæringen stadfester at adgangen til generelle midlertidige ansettelser som forrige regjering innførte, skal fjernes. Mange i næringslivet og enkeltpersoner som har fått foten innenfor arbeidslivet har til nå satt pris på denne fleksibiliteten. Kan statsråden svare på om hun ser noen fordeler, både for bedriftene og for arbeidsledige jobbsøkere, med en slik generell adgang til midlertidige ansettelser?
 • 6. Fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

  Dei siste åtte åra har vore svært gode for norske fiskeri. I Nationen den 20. august i år teiknar Arbeidarpartiet si fiskeripolitiske talskvinne Cecilie Myrseth eit anna bilde og påstår at det rår eit evinneleg kaos og ei uro langs kysten. Myrseth slår fast at Arbeidarpartiet vil styrke kystsamfunna ved å overføre ein større del av kvotane frå havfiskeflåten til kystfiskeflåten, og hevdar at havfiskeflåten og dei større kystreiarlaga for lenge har fått dominere fiskeripolitikken. Vil statsråden overføre kvotar frå havfiskeflåten til kystfiskeflåten?
 • 7. Fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand. Ønsker regjeringen med dette å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand?
 • 8. Fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren avkrefte at det jobbes med å hente IS-kvinner til Norge, og kan hun videre garantere at den norske stat ikke vil bidra til å hente IS-kvinner til Norge?
 • 9. Fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Er utenriksministeren bekymret for ytringsfrihetens vilkår i Hongkong, sett i lys av at kinesiske myndigheter forsøker å fjerne det eneste monumentet i Folkerepublikken Kina til minne om massakren på Den himmelske freds plass fra Hongkong?
 • 10. Fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene om traktaten om forbud mot kjernevåpen. Norge vil være det eneste NATO-landet som deltar på dette møtet. Mener utenriksministeren forbudstraktaten er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet?
 • 11. Fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Ved behandlingen av innstillingen til Prop. 14 S (2020–2021) ble det vedtatt å be regjeringen i løpet av 2021 sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil nedsette en totalberedskapskommisjon. Hvordan henger i så fall disse to kommisjonene sammen?
 • 12. Fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  I klimaplanen foreslo Solberg-regjeringen å øke CO2-avgiften til 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. CO2-avgiften er et effektivt virkemiddel for å kutte utslipp og sikre at nye alternativer til fossilt brennstoff kan vokse frem. I Hurdalsplattformen kommer regjeringen med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned. Kan statsråden da garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres?
 • 13. Fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Da likestillingsfeltet ble flyttet til Kulturdepartementet uttalte nåværende kultur- og likestillingsminister til Dagsavisen at dette var "hårreisende, pinlig og drøyt", "likestillingspolitikken er uløselig knyttet til familiepolitikk" og "likestillingspolitikken har ingenting i Kulturdepartementet å gjøre". Hurdalsplattformen reverserer mye, men ikke alt. Er statsråden enig med sin regjeringskollega i disse utsagnene, og vil statsråden tilbakeføre likestillingsfeltet til Barne- og familiedepartementet?
 • 14. Fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Kommunen har en plikt til å følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven uansett hvor gammelt forholdet er. For kommuner kan dette oppfattes som en byrde, og det kan slå særdeles feil ut i praksis for innbyggerne. Dette oppleves spesielt urimelig for eiere av fast eiendom dersom ulovligheten er begått av tidligere eier, langt tilbake i tid. Solberg-regjeringen ønsket å se på hvilke virkemidler kommunene har og hvilken plikt de har til å følge opp tiltak i strid med planverket. Hvilket syn har den nye statsråden på denne problemstillingen?
 • 15. Fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Et av formålene med tillitsreformen i Hurdalsplattformen er å redusere bruken av markedsmekanismer i velferdsstaten. Regjeringen vil redusere bruken av kompetansen fra bedrifter, sosiale entreprenører og engasjerte gründere som skaper alternativer for de som ikke ønsker å benytte det offentlige tilbudet. Hvordan mener statsråden at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum?
 • 16. Fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Det blir hevda frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet sine politikarar i Møre og Romsdal at fylket må kutte betydeleg i CO2-utslepp, og dei har vedteke at fylket skal bli miljøfylke nr. 1. Samtidig vil politikarar frå desse partia også bygge ny E39 med Møreaksen, snart 400 meter under Romsdalsfjorden og kilometervis med tunnel, mesteparten eitløps. Utsleppa blir formidable med ny verdsrekord i undersjøisk tunnel ved ei eventuell realisering av Møreaksen. Korleis kan statsråden forklare at Møre og Romsdal skal kunne bli miljøfylke nr. 1 ved å bygge Møreaksen?
 • 17. Fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  I valkampen i Hordaland snakka regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet mot kvarandre om Hordfast. Der Arbeidarpartiet sine representantar la vekt på at traseen og konseptet låg fast, snakka Senterpartiet sine kandidatar om omkamp om trasé. Hurdalsplattforma nemnde ikkje Hordfast, så det er viktig for vidare framdrift å få klarlagt kva for parti sitt syn som er førande for regjeringa si haldning. Er det Arbeidarpartiet eller Senterpartiet sine utsegner i valkampen som regjeringa lyttar til?
 • 18. Fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  I Hurdalsplattformen står det at veiutbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap. På hvilken måte mener statsråden dette ikke er tilfellet i dag?
 • 19. Fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til samferdselsministeren

  I regjeringserklæringen slår en fast at en på sikt ønsker gratis ferger til øysamfunn uten fastlandsforbindelse og på strekninger hvor det er færre enn 100 000 passasjerer årlig. Dersom det er flere enn 100 000 passasjerer årlig, vil det bli halv pris. Hva er tanken bak en slik forskjellsbehandling av reisende og pendlere?
 • 20. Fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  I NTP 2018–2029 skulle eksempelvis Østfoldbanen være ferdig utbygd i 2034. Nå varsler regjeringen i Hurdalsplattformen at man skal opprettholde ambisjonene for InterCity-utbyggingen på Østlandet i tråd med vedtaket fra 2013, som vil bety en fremskynding til 2030. I de senere år har det fremkommet dramatiske kostnadsøkninger for Østfoldbanen. Hva og hvilke samferdselsprosjekter skal regjeringen nedprioritere dersom man nå skal fremskynde denne utbyggingen?
 • 21. Fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  I Hurdalsplattformen står det følgende: "Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen." Bransjen selv sier at utbygging av havvind i norske havområder ikke vil komme i gang før mot slutten av 2020-tallet, og da først og fremst knyttet til eksport. Hvilke andre kilder til fornybar strøm vil regjeringen legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind?
 • 22. Fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Den nye statsråden har uttalt at vi ikke kan begrense krafteksporten basert på prisregulerende hensyn, selv om for eksempel EU-landet Tyskland i dag har begrensninger på sin krafteksport. Samtidig kunne NVE melde om at vannstanden i norske magasiner ikke har vært så lav som den var i uke 41, siden 2006. Spørsmålet er derfor om det ikke er mulig, selv innenfor EØS-avtalens handlingsrom, å begrense krafteksporten av særlige samfunnsmessige hensyn, eller om EUs markedstvang er sterkere i Norge enn i Tyskland?
 • 23. Fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Telemarksavisa avslørte 20. oktober historien om en eldre kvinne som sover i egen avføring og urin. Den kommunale leiligheten i Skien hadde avføring på veggene og var full av matrester. Dette er under all verdighet, og jeg er bekymret for alle dem med psykiske helseutfordringer. Jeg er også bekymret for at dette ikke er et enkeltstående tilfelle og kan være et bevis på at mennesker som trenger å bli lagt inn på en institusjon med døgnbehandling, ikke blir lagt inn. Hva vil statsråden gjøre for å sikre denne pasientgruppens verdighet?
 • 24. Fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Solberg-regjeringens budsjettforslag kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene. Dette medfører store budsjettmessige utfordringer for kommuner som uten forvarsel, og i avtaleperioden, får redusert sine bevilgninger med flere millioner. Ønsker statsråden at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner som ikke honorerer inngåtte kontrakter, eller vil statsråden sørge for at regjeringen korrigerer dette i neste års budsjett?
 • 25. Fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  I pasientens helsetjeneste er det pasientene som er viktigst, ikke systemet. I Hurdalsplattformen er ikke pasientens helsetjeneste nevnt med ett eneste ord. Det viser en ny kurs i helsetjenesten. Betyr det at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først, og hva mener statsråden er alternativet til pasientens helsetjeneste?
 • 26. Fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Solberg-regjeringen la i september frem en idrettsstrategi som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien. I strategien presenteres tiltak som på kort sikt skal bidra i arbeidet med å gjenoppta aktiviteten. Det er viktig å sikre at pandemien ikke fører til økte sosiale forskjeller i deltakelse. I tillegg presenterer strategien tiltak som skal bidra til mangfold og inkludering. Samlet ble det disponert 179 mill. kroner til idrettsformål gjennom tiltak i strategien. Hvordan vil statsråden følge opp strategien?
 • 27. Fra Heidi Nordby Lunde (H) til næringsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trekt tilbake
  Til E24 sier statsråd Vestre at utbyttet han har fått fra sin familiebedrift "har gått til blant annet å betale formuesskatt for aksjene i selskapet". Han sier videre: "Mesteparten av overskuddet har bevisst blitt igjen i selskapet for å kunne investere i nye arbeidsplasser og ny fabrikk." Er statsråden enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser?
 • 28. Fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  En viktig forutsetning for å lære noe er å være tilstede på skolen. Mange lærer for lite og dropper ut. Men formuleringen om fraværsgrensen i Hurdalsplattformen gir flere spørsmål enn svar når det gjelder hvilke endringer vi kan forvente oss, og konsekvensene av disse. Hva legger statsråden i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan vil statsråden sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole?
 • 29. Fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er avgjørende for at ungene skal lykkes gjennom skoleløpet og komme seg inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet har gjennom flere valgkamper snakket varmt om en lese-, skrive- og regnegaranti. Da undrer det meg at dette mangler helt i regjeringserklæringen. Kan statsråden svare på om regjeringen vil utstede denne garantien, eller om en nå går bort fra dette?
 • 30. Fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Merknad: Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades
  I flere omganger har Senterpartiet tatt til ordet for at nedleggelsen av pelsdyrnæringen var et politisk spill. Statsråden selv har i Nordlys i mars 2019 lovet å reversere vedtaket. Allikevel er dette ikke nevnt i Hurdalsplattformen. Kan vi tolke det dithen at Senterpartiet har tapt dette i forhandlingene, eller vil statsråden oppheve forbudet mot pelsdyrshold?
 • 31. Fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Hva er statsrådens holdning til å hente IS-kvinner til Norge, og hvordan vurderer hun sikkerhetsrisikoen for det norske folk ved å gjøre dette?
 • 32. Fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Hva vil det koste i økonomiske ressurser og personellressurser å gjenopprette 20 polititjenestesteder, og hvor skal pengene hentes fra?
 • 33. Fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Hvorfor vil regjeringen reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet?