Byggeprosjektet – spørsmål og svar

Prinsens gate 26 skal rehabiliteres og det skal bygges nytt post- og varemottak samt innkjøringstunnel.

Prinsens gate 26

Prinsens gate 26 hadde stort behov for oppgradering. Bygget var lite arealeffektivt, hadde utdaterte tekniske anlegg og skader fra svelling av alunskifer.  Etter ferdigstillelse vil eiendommen fremstå som et nytt og moderne kontorbygg.

Nytt post- og varemottak

Risikoanalysen etter 22. juli 2011 avdekket sårbarhet rundt Stortingets varelevering, og det ble anbefalt å etablere et nytt varemottak. I 2013 ble det besluttet å bygge et nytt post- og varemottak under Wessels plass. Det nye anlegget vil gjøre det mulig å kontrollere varer og kjøretøy på en effektiv måte, samt å skille vare- og persontrafikk.

Innkjøringstunnel til post- og varemottaket

Det ble utredet ulike alternative løsninger for tilkomst til post- og varemottaket. Etter en prosess med både Oslo kommune og naboer ble det avgjort å etablere en 250 meter lang tilførselstunnel under Nedre Vollgate, med innkjøring fra Rådhusgata. Løsningen ivaretar Stortingets behov for adgangskontroll og ivaretar samtidig bymiljø og trafikale forhold.

Kommer Halvorsens Conditori tilbake som leietaker i lokalene?

Det foreligger en avtale om at Halvorsens Conditori kommer tilbake som leietaker i lokalene, men med nye eiere.

Wessels plass vil bli tilbakeført som et attraktivt byrom.

Byggherre: Stortinget

Byggeledelse: ÅF Advansia AS

Prosjektledelse: OEC Gruppen AS

Prosjektråd: Stortinget

Rådgivergruppe: Multiconsult ASA og LINK arkitektur AS 

Generalentreprenør Prinsens gate 26: Veidekke Entreprenør AS 

Generalentreprenør innkjøringstunnel: KF Entreprenør AS

Hva var opprinnelig budsjett?

1.137 mrd. kroner var vedtatt kostnadsramme i mai 2014.

Hvorfor ble det så dyrt?

Dette er et usedvanlig komplisert byggeprosjekt. Det å bygge et helt nytt bygg innenfor en bevaringsverdig fasade fra 1800-tallet og grave ut en ekstra etasje under denne, har gitt store tekniske utfordringer. I tillegg er det tale om et stort anlegg ved et kollektivknutepunkt i Oslo sentrum. Det er mye infrastruktur i grunnen, som det også er oppdaget større utfordringer med underveis i prosjektet. Sikkerhetstiltak etter anbefaling fra sikkerhetsmyndighetene har også gjort prosjektet dyrere.

Er prosjektet tomt for penger?

På grunn av den situasjonen prosjektet har kommet i, kan samlede bokførte utgifter og forpliktelser overstige den vedtatte kostnadsrammen allerede i løpet av de neste to månedene. Dersom det skjer, kan det ikke inngås nye forpliktelser i prosjektet, og det vil da måtte stanses. En økning av kostnadsrammen bør derfor være behandlet i Stortinget innen utgangen av april.

Årets bevilgning til prosjektet på 470 millioner kroner vil ikke ikke være tilstrekkelig for å utbetale de leverandørkrav som vil komme i løpet av året, dersom prosjektet videreføres etter planen. Denne likviditetsutfordringen er ikke like prekær som investeringsfullmakten, da det vil være tilstrekkelig med midler til utbetalinger i hvert fall frem til tidlig høst.

Hva ligger i den siste overskridelsen?

Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før.

Våren 2011:

Presidentskapet beslutter rehabilitering av Prinsens gate 26

Oktober 2012:

Konseptvalg for P26, rive bygget innvendig, bygge nytt innenfor fasaden

Januar 2013:                    

Nytt post- og varemottak inkluder t i prosjektet

Mars 2013:

Inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter

Mai 2014:

Innkjøringstunnel fra Rådhusgaten besluttes

Total kostnadsramme på 1,137 mrd. vedtas

Inngås kontrakt med Veidekke (entreprenør P26 og Post- og varemottak)

Våren 2015:

Ny kostnadsramme 1,442 mrd. (budsjett 2016)

September 2016:

Ny kostnadsramme 1,8 mrd. (budsjett 2017)

Juni 2017

Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget

August 2017

Usikkerhetsanalyse behandles i presidentskapet

Desember 2017

7. desember, månedsrapport per 31. oktober behandlet i presidentskapsmøte

19. desember, månedsrapport per 30. november behandlet i prosjektrådet

20. desember, stortingspresidenten holder innlegg i budsjettdebatten. Er ikke informert om innhold i månedsrapport for november

Desember 2017 – januar 2018

Grundig gjennomgang av kalkylene, usikkerhetsanalyse gjøres på bakgrunn av denne

Februar 2018

1. februar, månedsrapport per 30. november og 31. desember 2017 behandles i presidentskapsmøte

8. februar, presidentskapet orienteres i presidentskapsmøte om at nesten ferdigstilt usikkerhetsanalyse viser verre økonomi enn antatt

15. februar, presidentskapet orientert om behov for å øke kostnadsrammen til 2,32 mrd. kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av.

Mars 2018

6. mars, stortingspresident Thommessen redegjør for prosjektet i Stortinget

8. mars, stortingspresident Thommessen varsler sin avgang

15. mars, Tone W. Trøen velges til ny stortingspresident

Blir det flere kostnadsøkninger?

Det er 85 prosent sannsynlig at prosjektet kommer innenfor budsjettrammen på 2,3 mrd. kroner, men det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til prosjektet.

Hvordan kan Stortinget få bedre kontroll i byggesaker?

Stortinget bør følge tilsvarende prosedyrer på samme måte som i staten for øvrig og benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter. Det anbefaler arbeidsgruppen som presidentskapet opprettet i juni i 2017. Les rapporten her.

Når ferdigstilles prosjektet?

Prosjektet ferdigstilles høsten 2018, men noen avsluttende arbeider ferdigstilles i første halvår 2019. Det vil være et eget prosjekt for å ta i bruk de nye lokalene i 2019.

 


Sist oppdatert: 16.03.2018 14:30