Publiserte notater

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

De spørsmålene utredningsseksjonen får fra stortingsrepresentanter, politiske rådgivere og partigrupper er konfidensielle, og det samme gjelder svarnotatene fra seksjonen. Hvis en oppdragsgiver offentliggjør et notat, samtykker til offentliggjøring eller refererer innhold og kilde offentlig, anses oppdragsgiver å ha gitt avkall på konfidensialiteten.

Noen av de notatene som er offentlige, presenteres nedenfor.

Det er viktig å være klar over at notatene er skrevet ut fra oppdragsgivers behov og ofte med korte frister. Notatene viser kun status på svartidspunktet, og informasjonen kan derfor være utdatert.

Les mer om utredningsseksjonen

Se også «Perspektiv» – notatserie fra utredningsseksjonen

Sist publiserte notater

Notat om 70 prosent tilgjengelig handelskapasitet i mellomlandsforbindelsene (2022113) (pdf)

Notat om EUs havneforbud (2022133) (pdf)

Tematisk sortering

Notatene er sortert etter komiteinndelingen og kategorien «Storting»:

Energi- og miljø

Notat om 70 prosent tilgjengelig handelskapasitet i mellomlandsforbindelsene (2022113) (pdf)

Om samfunnsøkonomisk lønnsom disponering av vannkraftmagasinene (2022053) (pdf)

Norges behov for utenlandskabler og utbygging av kraftnettet (2021251) (pdf)

Tiltak mot høye strømpriser i EU (2021250) (pdf)

Andre lands tiltak for å redusere oljeproduksjonen (2021163) (pdf)

Varighet og forlengelse av utvinningslisenser (2020046) (pdf)

Adgangen til å trekke tilbake utvinningslisenser og erstatningsansvar (2020031) (pdf)

Subsidiering av fossil energi (2015354) (pdf)

Arbeid og sosial

Notat om status rundt enkelte arbeidslivsspørsmål i Tyskland (2022112) (pdf)

Fransk lov om arbeidsvilkår i luftfarten (2020396) (pdf)

Reaksjoner på misbruk av permitteringsregler (2020122) (pdf)

Opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (2018141) (pdf)

Utvikling i sysselsetting fra 1974–2014 (2015223) (pdf)

Storting

Krav om utredning ved stortingsvedtak (2022032) (pdf)

Om flerårige bindende utgiftstak for statsbudsjettet (2021026) (pdf)

Hvordan er velgerne representert på Stortinget basert på kjønn, alder og etnisitet (2020301) (pdf)

Nivå på godtgjørelse («lønn») til ordinære medlemmer av nasjonalforsamlingene i Norden (2020290) (pdf)

Fullmaktslover og debatt i Danmark og Finland (2020108) (pdf)

Sammenligning av godtgjørelser i nordiske parlamenter (2018008) (pdf)

Familie og kultur

Strukturell rasisme - kunnskapsgrunnlag og oppfølging (2020361) (pdf)

Tiltak i ulike europeiske land for å snu reduserte fødselstall (2020267) (pdf)

Konkurranse om kommersiell allmennkringkasting (2017051) (pdf)

Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn (2016369) (pdf)

Helse og omsorg

Reisetid til sykehus med akuttfunksjon (2017162) (pdf)

Kostnader ved heving av egenandelstak 1 fra 16 år til 21 år (2015293) (pdf)

Justis

Notat om samtykke til rustesting i skolen (2022051) (pdf)

Næring

Opprinnelsesmerking for matvarer (2020328) (pdf)

Sammensetning av styrer i selskaper med statlig eierandel (2019432) (pdf)

EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU (2019297) (pdf)

Regler som begrenser utenlandske investeringer i EU og Storbritannia (2019288) (pdf)

Transport og kommunikasjon

EUs jernbanepakke 4 (2018151) (pdf)

Samferdelsministre og bompengeinntekter (2016181) (pdf)

Utenriks og forsvar

Notat om EUs havneforbud (2022133) (pdf)

Hvordan ta rettsakter ut av EØS avtalen (2021064) (pdf)

Utdanning og forskning

Kommuner med firedagers skoleuke (2019454) (pdf)


Sist oppdatert: 12.09.2022 21:42