Dokumentserien

Dokumentserien er ei samling med ulike publikasjonar med opphav i Stortinget eller organ knytte til Stortinget. Dokumenta vert handsama på same måte som saker frå regjeringa, med unnatak av skriftlege spørsmål.

Dokumentserien inneheld mellom anna:

• Rapportar frå Riksrevisjonen
• Årsmeldingar fra Stortingets kontrollorgan og Stortingets delegasjonar til internasjonale parlamentarikarforsamlingar
• Grunnlovsframlegg
• Skriftlege spørsmål med skriftlege svar
• Representantframlegg
• Rapportar frå kommisjonar og utval oppretta av Stortinget

Rapportar frå Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er det viktigaste kontrollorganet til Stortinget. Riksrevisjonen legg kvart år fram ei rad dokument for Stortinget.

• Dokument nr. 1 er ein årleg rapport frå Riksrevisjonen om statens selskap, statens rekneskapar og fovaltninga av midlar er i samsvar med vedtaka og føresetnadene frå Stortinget.
• Dokument nr. 2 er årsrapporten frå Riksrevisjonen.
• Dokument nr. 3 er ein serie med einskildrapportar der Riksrevisjonen etterprøver gjennomføringa av offentlege tiltak og verknadene av tiltaka.

Meir om dokumenta frå Riksrevisjonen på www.riksrevisjonen.no

Årsmeldingar

På vårparten kvart år mottek Stortinget årsmeldingar frå desse kontrollorgana: Riksrevisjonen, Ombodsmannen for Forsvaret, Sivilombodet og Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet). Også Stortingets delegasjonar til internasjonale parlamentarikarforsamlingar sender over årsmeldingane sine til Stortinget. Årsmeldingane vert handsama i ein fagkomité som kjem med ei innstilling om årsmeldinga til Stortinget.

Grunnlovsframlegg

Stortingsrepresentantane kan føreslå endringar i Grunnlova. Grunnlovsramlegga er del av dokumentserien (Dokument nr. 12). Grunnlovsframlegga vert fremja i ein valbolk og vert handsama i den neste. Reglar for endring av Grunnlova er omtala i Grunnlova § 112.

Skriftlege spørsmål

Skriftlege spørsmål frå representantane til statsrådane med svar vert publiserte som Dokument nr. 15. Handsaminga av skriftlege spørsmål er omtala i Stortingets forretningsorden § 70.

Representantframlegg

Framlegg frå representantane til Stortinget er òg med i dokumentserien (Dokument nr. 8).

Rapportar frå kommisjonar og utval

Stortinget kan på eige initiativ oppretta utval eller kommisjonar. Kommisjonane vert oppretta i tilfelle der Stortinget ynskjer ein særskilt gransking. Døme på slike granskingskommisjonar frå dei seinaste åra er:

• Lund-kommisjonen (1994–1996) om dei hemmelege tenestene og påstandar om ulovleg avlytting.
• Smith-kommisjonen (1997–1998) om årsaker til bankkrisa.
• Smith-kommisjonen (2000–2001) om ny hovudflyplass for Austlandet og Gardermobana.
• Mehamn-kommisjonen (2003–2005) om luftfartsulukka med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982.


Sist oppdatert: 01.07.2021 15:17