Lover og instruksar

Her finn du ei samla oversikt over lover og instruksar som er viktige for verksemda i Stortinget.

Grunnlova

Grunnlova inneheld føresegner om statsforma, om menneskerettar, om den lovgjevande makta (Stortinget), den iverksetjande makta (regjeringa) og den dømande makta (domstolane).

Grunnlova på nynorsk (Lovdata)
Grunnloven på bokmål (Lovdata)

Om Grunnlova

Arbeidsordninga i Stortinget  

Stortingets forretningsorden
Stortingets forretningsorden inneheld reglar for organiseringa av arbeidet i Stortinget.

Bevilgningsreglementet
Bevilgningsreglementet fastset reglar for utforming av statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsrekneskapen og trygderekneskapen.

Sjå òg rettleiing i statleg budsjettarbeid med kommentarar til bevilgningsreglementet.

Rett til innsyn i dokument

Reglar om rett til innsyn i Stortingets dokument (Lovdata).
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) (Lovdata).

Stortingets kontrollfunksjon

Oversikt over lover og instruksar for Stortingets kontrollorgan
Reglement for opne kontrollhøyringar

Alle gjeldande lover vedtekne av Stortinget finst på www.lovdata.no

Tilgangsreglement

Stortingets tilgangsreglement


Sist oppdatert: 25.01.2021 11:10