Gruppetilskot og årsrekneskap for stortingsgruppene

Stortinget løyver kvart år eit tilskot til partigruppene. Tilskotet må nyttast i samsvar med retningslinene, og partigruppene må levera revidert årsrekneskap til Stortinget.

Det årlege tilskotet til gruppene vert mellom anna nytta til å løna politiske rådgjevarar og sekretærar.

Frå 1. mai 2018 gjeld desse satsane: Grunntilskot kr 4 897 378 per år, kr 808 079 per representant. Grupper i opposisjon, det vil seia grupper som ikkje er med i regjering, og har to eller fleire representantar, får i tillegg eit opposisjonstilskot på kr 3 060 862 per år. Grupper med éin representant får ikkje dette tillegget. Støtta vert utbetalt med 1/12 kvar månad.

Retningsliner for bruk av tilskotet

I 2013 vart det vedteke retningsliner for bruk av tildelte midlar for stortingsgruppene og uavhengige representantar. I retningslinene står det mellom anna at Stortinget gjev partigruppene tilskot for at gruppene skal kunna driva verksemda si slik at stortingsrepresentantane kan utøva stortingsvervet sitt.

Ei gruppe som fell heilt ut av Stortinget etter eit stortingsval skal betala tilbake til Stortinget dei tilskotsmidlane som står ubrukte etter at alle avviklingskostnader er dekte.

Representantar som har tredd ut av stortingsgruppa si mottek 50 pst. av det til kvar tid gjeldande representantbaserte tilskotet. Tilskotet til den stortingsgruppa dei har tredd ut av vert redusert med det representantbaserte tilskotet.

Summane vert regulerte årleg. Stortingsgrupper og uavhengige stortingsrepresentantar skal avgje årleg rekneskapsrapport til presidentskapet på Stortinget. Det er oppnemnt ein sams revisor for kontroll og gjennomgang av desse tilskota.


Sist oppdatert: 22.05.2019 14:33