Fratredelsesytelse

Stortingets presidentskap vedtok den 25. april 2013 retningslinjer om praktisering av fratredelsesytelse. 

Vilkår for søknad

§ 1. Fratredelsesytelse kan tilstås for inntil tre måneder til

 1. valgte stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter som har fratrådt etter valg,
 2. fast møtende vararepresentanter som trer ut av Stortinget i løpet av valgperioden
 3. innkalte vararepresentanter som har møtt sammenhengende i 12 måneder i en valgperiode.

Fratredelsesytelse kan i særlige tilfeller tilstås for en måned for innkalt vararepresentant med kortere møtetid enn 12 måneder. Ved vurderingen kan presidentskapet blant annet legge vekt på møtetidens lengde og om det er satt inn vikar i den innkalte vararepresentantens stilling.

§ 2. Søker har plikt til å gi opplysninger om annen inntekt og levere de dokumenter som er nødvendige for at Stortingets presidentskap skal kunne vurdere om vedkommende har rett til ytelsen. Den som mottar fratredelsesytelse, plikter omgående å underrette Stortingets administrasjon om forhold som kan føre til at ytelsen skal endres eller falle bort.

§ 3. Dersom søker har annen inntekt må han eller hun dokumentere inntekten.
Dersom søker har arbeid må han eller hun dokumentere arbeidstid per uke. Inntekt fra stilling med arbeidstid på minst 30 timer per uke innebærer bortfall av fratredelsesytelse. Inntekt fra stilling med arbeidstid på 29 timer per uke og mindre avkortes krone for krone i fratredelsesytelsen.

Dersom søker mottar pensjon må han eller hun dokumentere om pensjonen er tatt ut fullt eller gradert. Gradert pensjon med 80 prosent regnes som full pensjon. Full pensjon innebærer bortfall av fratredelsesytelse. Gradert pensjon med under 80 prosent avkortes krone for krone i fratredelsesytelsen.

Fratredelsesytelse avkortes ikke mot annen inntekt på 5000 kroner eller lavere i hele perioden med fratredelsesytelse. Overstiger inntekten 5000 kroner i perioden kommer hele beløpet til fratrekk.

Dersom søker har næringsinntekt skal fratredelsesytelsen avkortes med det beløpet som fremkommer ved en skjønnsmessig fordeling av den totale netto næringsinntekten i året.

§ 4. Som annen inntekt regnes:

 1. personinntekt etter skatteloven § 12-2. Dette omfatter lønn, honorar, styregodtgjørelse, stipend, royalty, næringsinntekt, pensjon mv.
 2. lønn og annen inntekt som er fritatt for skattlegging etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav c. Dette kan blant annet være arbeidsinntekt opptjent i Norge fra internasjonal organisasjon.
 3. arbeidsinntekt opptjent i utlandet hvor skatten er nedsatt etter ettårsregelen i skatteloven § 2-1 tiende ledd (arbeidsopphold i utlandet av minst 12 måneders varighet).
 4. inntekt som er personinntekt etter skatteloven § 12-2, men som er unntatt norsk beskatningsrett etter skatteavtale. Som annen inntekt regnes ikke:
  1. Feriepenger etter stortingsgodtgjørelsesloven § 10
  2. Kapitalinntekter etter skatteloven § 5-20

Saksbehandling ved søknad og vedtak

§ 5. Søknad om fratredelsesytelse skal gjøres ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på Løveporten eller valgportalen. Søknaden skal inneholde opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold, jf. § 3 og 4. Alle opplysninger må dokumenteres, jf. § 2.

§ 6. Stortingets administrasjon forbereder saken og skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før saken oversendes Presidentskapet for vedtak. Dersom administrasjonen under saksforberedelsen mottar nye opplysninger om søkeren skal de forelegges ham eller henne til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket.

§ 7. Presidentskapet kan fatte vedtak om fratredelsesytelse for inntil tre måneder.

§ 8. Administrasjonen underretter søker skriftlig om Presidentskapets vedtak. Avslag skal begrunnes i underretningen.

§ 9. Fratredelsesytelse tilsvarer den til enhver tid gjeldende godtgjørelsen til stortingsrepresentantene, og utbetales den 10. for inneværende måned.

Får mottaker annen inntekt som overstiger 5000 kroner i perioden avkortes dette i utbetalingen.

Oppfølging og kontroll

§ 10. Mottaker av fratredelsesytelse som oppdager at det er oppgitt for lav inntekt må underrette administrasjonen om dette omgående. Mottaker må dokumentere den faktiske inntekten. Mottaker må omgående tilbakebetale den del av fratredelsesytelsen som er feilutbetalt.


Sist oppdatert: 07.10.2021 15:08