Val av medlemer til Nobelkomiteen

Alfred Nobels testamente legg det til det norske storting å oppnemna ein komité som skal dela ut Nobels fredspris. Til den norske Nobelkomite, ofte kalla Nobelkomiteen, skal Stortinget velja fem medlemer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det veljast tre varamedlemer.

Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.
Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.

Vala skjer kvart tredje år, og ein vel høvesvis to og tre medlemer. Varamedlemene vert valde kvart tredje år.

Nettsida til den norske Nobelkomite.

7. desember 2017 kom valkomiteen med innstilling om val av medlemer og varamedlemer til Nobelkomiteen. Tilrådinga frå valkomiteen var at Berit Reiss-Andersen vert valt til medlem i tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 og Anne Enger som medlem i tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2020.

I tilrådinga er òg Kristin Clemet, Inger Skjelsbæk og Sofie Høgestøl føreslegne til å veljast til varamedlemer for  tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2020.

Innstillinga vart vedteken i møte i Stortinget 8. desember 2017.

Det er Stortingets valkomité som innstiller nye medlemer og normalt vert plassane fordelte etter partistyrken i Stortinget. Innstillinga må deretter handsamast av Stortinget i plenum og voterast over der. 

Nobelkomiteen vel sjølv leiar og nestleiar.


Sist oppdatert: 15.02.2021 15:47