Val av medlemer til Nobelkomiteen

Alfred Nobels testamente legg det til det norske storting å oppnemna ein komité som skal dela ut Nobels fredspris. Til den norske Nobelkomite, ofte kalla Nobelkomiteen, skal Stortinget velja fem medlemer med funksjonstid på seks år. I tillegg skal det veljast tre varamedlemer.

Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.
Alfred Nobel. Foto: The Nobel Foundation.

Vala skjer kvart tredje år, og ein vel høvesvis to og tre medlemer. Varamedlemene vert valde kvart tredje år.

Nettsida til den norske Nobelkomite.

Medlemene Thorbjørn Jagland, Kaci Kullmann Five og Ågot Valle har funksjonstid til 31. desember 2014, så det er desse tre plassane som no er på val. Alle dei tre varamedlemsplassane er òg på val.

1. desember 2014 kom valkomiteen med innstilling om val av medlemer og varamedlemer til Nobelkomiteen. Tilrådinga frå valkomiteen er at Thorbjørn Jagland, Kaci Kullmann Five og Henrik Syse vert valde til medlemer i tidsrommet 1. januar 2015–31. desember 2017.

I tilrådinga er òg Tone Jørstad, Knut Vollebæl og Gunnar Stålsett føreslegne til å veljast til varamedlemer for  tidsrommet 1. januar 2015–31. desember 2017.

Innstillinga vart vedteken i møte i Stortinget 10. desember 2014.

Det er Stortingets valkomité som innstiller nye medlemer og normalt vert plassane fordelte etter partistyrken i Stortinget. Innstillinga må deretter handsamast av Stortinget i plenum og voterast over der. 

Nobelkomiteen vel sjølv leiar og nestleiar.


Sist oppdatert: 10.12.2014 09:05