Kilder i stortingsforhandlinger

Her finner du oversikt over saker vedrørende stemmerett for fattigunderstøttede, som Stortinget behandlet. Lenkene fører deg til sakssiden i  stortingsforhandlinger, med dokumenter og tilhørende debatt.

1895

Forslag fra repr. Qvam (jfr. 1894) til forandr. i formandskabslovene (ang indførelse af alm. kommunal stemmeret med forholdstalsvalg) ...

1898

Indst. ang. forskjellige forslag (nr. 8-25) til forandr. i gr.lovens betingelser for stemmeret ...

1898/1899

Indst. ang. de til stortinget fremkomne klager vedkommende de i 1898 i medhold af formandskabslovene af 27. juli 1896 afholdte kommunevalg (jfr. nedenfor) ... do. i anledn. af Kvædfjord mandtalsstyres besl., hvorved en person negtedes indførelse i mandtallet, fordi hans barn for fattigkassens regning holdtes paa et aandssvageinstitut (komiteen anser afgjørelsen feilagtig, men klage ikke fremkommet til rette tid)

1903/1903

Stortingets avgjørelser 1814−1902 av spørsmaal ang. fuldmagter, stemmeret, valgbarhet, forfald m. v. ved stortingsvalgene …

1903/1904

Forslag fra kvindestemmeretsforeningen, vedt. av repr. C. Stousland, til forandr. i formandskapslovenes § 2 (alm. kommunal stemmeret f. kvinder), do. fra de forenede norske arbeidersamfund, vedt. av repr. Castberg og Myrvang, til forandr. i samme § ...

1908

Indst. ang. forslag (nr. 9, 1903/04) fra Aa. Bryggesaa, M. Bjørnaali m fl. til forandr i gr.lovens § 52 d (om suspension av stemmeret)...

1910

Forslag til forandr. i formandskapslovene : 1. fra landskvindiestemmeretsforeningen, vedt. av repr. Bryggesaa, 2. fra repr. Chr. H. Knudsen, Alfred Eriksen m. fl. (begge ang. stemmeretten forkvinder), jfr. andr. fra arbeiderpartiets kvindeforbund og henvendelse fra 13 kvindeforeninger i Trøndelagen, begge trykt i 3. forestilling fra repr. G Natvig, A. Irgens m. fl. om forandr. i formandskapslovens § 5 (vedr. utenriksværendes stemmeret) ...

1914

Henstilling fra et møte i Værdalen ang. ophevelse av bestemmelsen om tap av borgerlige rettigheter ved fattigunderstøttelse m. m. Henstillingen referert i Odelstinget 4. mai 1914 og oversendt regjeringen. Se også St.prp. 157 1914.

1916

Forslag (nr. 1, V) i St. prp. nr. 157 for 1914 og forslag (nr. 5 C) fra Chr. Knudsen m. fl. til forandr. i grls. § 52 d (om stemmerettens suspensjon ved fattighjelp)  innst. S. nr. 142,  beh. S.tid. 1166-89.  Gr.lovsbest., dat. 19. mai 1916, lovheftet side 94 - uttalelse fra Kr.sands bystyre,  dok. nr. 12.

1918

Fra Stortingets fullmaktspraksis. Uttalelser og avgjørelser 1908−16 vedk. spørsm. om fullmakter, stemmerett, forfall m. v. ved stortingsvalgene 1906−15 m. v., ved O. Joh. Vasbotten (jfr. 1915) ...

1919

Forslag (nr. 7 C) fra H. Finstad m. fl. om ophevelse av grls. § 52 d (om stemmeretts suspensjon ved fattighjelp)...

 


Sist oppdatert: 19.03.2019 14:57