Foto: Domstoladministrasjonen (t.h.) og Stortinget.

Foto: Domstoladministrasjonen (t.h.) og Stortinget.

Kven gjer kva?

Tidlegare var det vanleg at kongen hadde all makt. I Grunnlova frå 1814 står det at makta skal delast i tre.

Aktuelt kompetansemål

  • få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

I Noreg deler vi makta mellom:

  • Stortinget
  • Regjeringa
  • Domstolane

Stortinget blir valt av folket,
og det er Stortinget som vedtek lovene.

Regjeringa skal styre landet etter lovene
og gjennomføre politikken.

Domstolane tolkar loven, og
avgjer om han er broten.
Det vil seie at domstolane dømer.

Vi kaller derfor
Stortinget «den lovgjevande makt»,
regjeringa «den utøvande makt»
og domstolane «den dømmande makt».


Sist oppdatert: 21.02.2018 14:14