Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sørge for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, når de trenger det, og hvordan vil han i så fall sikre dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Viser til Dokument nr. 15:1635 (2015-2016). Høsten 2015 vedtok et enstemmig Storting at regjeringen skulle utrede mulighet for å gi oppholdstillatelse til mennesker det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel.
  Hva er status for dette arbeidet og når vil endringene være på plass, og hva er status for de ulike tiltakene som regjeringen fremmet i handlingsplanen mot menneskehandel?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Det er en viktig å lykkes med å inkludere flere mennesker i arbeidslivet. Jeg er blitt kjent med at tidligere fikk arbeidsgivere til kronisk syke unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger, mens de nå må dokumentere et fravær på minst 25 dager årlig. Dette øker risikoen for å ansette kronisk syke og går i motsatt retning av å inkludere flere.
  Vil statsråden gjøre grep for å styrke muligheten for at kronisk syke skal få arbeid?

 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Ifølge straffeloven av 2005 er det straffbart å kjøpe seksuelle tjenester. I en sak fra dagbladet.no den 14. desember 2017 hevder politiet at forsøk på brudd på strl. § 316 ikke lenger er straffbart. I Magnus Matningsdal sin kommentarutgave til den nye straffeloven fremkommer det at forsøk på brudd på strl. § 316 er fremdeles straffbart.
  Hvordan stiller statsråden og lovavdelingen seg til uttalelsen fra politiet om forsøk på strl. § 316, og hvordan vil statsråden følge uttalelsene opp?

 • Skriftleg spørsmål fra Ingelinn Lossius-Skeie (FrP) til kunnskapsministeren

  Det foretas ingen kartlegging av engelskferdigheter innen lesing, skriving og lytting på voksenopplæringsområdet. Mangel på differensiering i engelskundervisningen viser seg å være et praktisk hinder for fremgang og integrering for innvandrere, flyktninger og asylanter.
  Hvilke synspunkter har statsråden omkring dette og hvordan jobber regjeringen for å sikre et godt tilbud til denne gruppen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane