Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  I Innst. S. nr. 65 (1994–1995), under 2.1.2.3 Tollberegningsgrunnlaget, heter det: «...I hvert enkelt tilfelle er det den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel som skal benyttes.” Kan statsråden redegjøre for senest oppdaterte tall for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både kronetoll og prosenttoll, for samtlige jordbruksvarer i Tolltariffen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Er ministeren enig i at den planlagte 4-felts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger vil påvirke passasjergrunnlaget til Sørlandsbanen negativt og vil statsråden vurdere å fremskynde oppstart av den såkalte "genistreken", som nå er planlagt i andre planperiode av NTP for å sikre et bedre passasjertilbud for reisende både på Sørlandet og Grenlandsregionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvor stor andel av flyktninger og innvandrere i Norge er selvforsørgende?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Stemmer det at samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å intensivere salget av fiskerihavner fram mot 01.01.2020, og hva er i så fall hensikten med dette da disse etter all sannsynlighet godt kan gå inn i fylkeskommunenes næringsstrategier selv om staten ikke ser nytten av disse?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  En omstridt utskyting av villreinstammen i Nordfjella ble gjennomført for å stanse en mulig spredning av den alvorlige skrantesjuka. I det siste har det kommet fram sterke begrunnelser fra flere biologer og viltforvaltere om at beiting og forflytting av flere tusen sau i dette området kan være en alvorlig trussel mht. spredning.
  Vil statsråden granske dette nærmere og innføre tiltak som vil stanse denne trusselen, og hvorfor imøtekom ikke statsråden Mattilsynets anbefaling om å stenge lokale saltsteinplasser?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane