Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvordan vurderer statsråden påstanden om at UNEs vedtak som legges til grunn kan være i strid med forvaltningsloven § 34 basert på vedtak Stortinget fattet 14.11.2017 om nye sårbarhetskriterier ved internflukt?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om kunnskapsgrunnlaget for farligheten av bly i naturen svarer Elvestuen 14.3.18 bl.a. følgende: "Det foreligger mye kunnskap om helse- og miljørisiko ved bly. Vi har tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at bruk av blyhagl til jakt medfører risiko for skader på helse og miljø".
  Vil statsråden på denne bakgrunn ta initiativ til at regjeringen fremmer forslag om å ikke tillate bruk av bly i haglpatroner på jakt i Norge?

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I februar 2015 opphevet Stortinget det generelle forbudet mot blyammunisjon, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder. Under behandlingen av Innst. 145 S (2014-2015) ba Stortinget regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap.
  Vil statsråden legge frem et samlet kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for natur og mennesker som følge av den endrede forvaltningen i 2015, og arbeide for å stanse spredningen av miljøskadelig blyforekomster i norske økosystem?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Tannteknikere, tanntekniske laboratorier, tannleger og veterinærer har opplevd at sammenslåingen av A- og B-post fra årsskiftet har gitt sterke negative utslag i framsendingstid. En rekke viktige forsendelser har tatt mange dager, noen opptil ti dager. Forsendelsene skal angivelig være framme på to virkedager.
  Når det viser seg at forsendelsene tar så mye lenger tid enn lovet for viktige aktører i samfunnet, vil statsråden vurdere postens økonomiske nedskjæring på nytt eller løse problemet på annen måte?

 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler.
  Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane