Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vardehus len ble opprettet i 1576 og Vardehus amt i 1660. Finnmark fylke fikk navnet sitt i 1919. Finnmark er på 48631 km2, som er på størrelse med Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Avstanden fra Pasvik til Sørvær er 730 km langs vei. Det tar over 11 timer raskeste vei gjennom Norge. Vår historie og bakgrunn har vært fortiet og nedvurdert. Skal også vår vilje og våre framtidsønsker trykkes ned? Fylkestinget i Finnmark vedtok 2. juli 2015 at Finnmark skulle være eget fylke, fordi dette gir større politisk makt til å utvikle fylket i tråd med befolkningens ønsker. Fylkestinget skal 14. og 15. mars behandle sammenslåingssavtalen med Troms samt avgjøre om det skal holdes folkeavstemning. Vil statsråden trosse det folkelige opprøret mot tvangssammenslåing av Finnmark og Troms?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I 2016 ble det besluttet å sette i gang en prosess for å få en alternativ organisering av virksomheten ved Sameskolen i Midt-Norge. Det er og en sameskole i Troms, og Sametinget jobber for en felles sameskole for elever fra norsk og finsk side av Tana. Disse skolene anser Sametinget som meget viktige for å bevare og utvikle samisk språk.
  Har regjeringen klarlagt alternativ organisering for Sameskolen i Midt-Norge, og vil ordningen kunne innbefatte øvrige liknende sameskoler?


 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til klima- og miljøministeren

  Hva er gjort for å tette manglene i kunnskapsgrunnlaget i forhold til rovvilt og tap av rein, hvilke forskningsmiljø er involvert og hvor langt har man kommet i dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Med hjemmel i Opplæringslovens § 8-1, 4. ledd kan en elev flyttes til en annen skole dersom hensynet til andre elever tilsier det. Ordlyden i bestemmelsen er knyttet til §8-1,1. ledd som gjelder elever i grunnskolen. Innebærer dette at elever i videregående opplæring, ikke kan pålegges å skifte skole tilsvarende elever i grunnskolen, og mener statsråden loven med dette ivaretar elever i videregående opplæring og deres rett til et trygt og godt læringsmiljø tilsvarende elever i grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Mener statsråden det er tilfredsstillende at det etter et år fortsatt ikke er tilrettelagt for digital rapportering og søknadsordning for reindriftas næringsmeldinger?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane