Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Vurderer statsråden at sikkerheten og beredskapen er på et tilfredsstillende nivå for luftambulansen og sivil luftfart i Finnmark, etter at politiet går ut og advarer om russisk forstyrrelser av GPS-signaler?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hva er grunnen til at Skarvbergtunellen ikke er igangsatt som planlagt, all den tid anbudet lå under den summen som er avsatt til prosjektet totalt, og vil ferdigstillelse av den nye Skarvbergtunellen fortsatt være i løpet av 2021, som planlagt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Er det rimelig at kommuner som har stilt opp for å løse en nasjonal utfordring knyttet til å bosette flyktninger gjennom å bygge flyktningeboliger, nå må betale deler av tilskuddet tilbake dersom boligene blir solgt eller benyttes til andre formål?
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til klima- og miljøministeren

  Store deler av Lopphavet er foreslått som marint verneområde. Det er behov for at de fiskerikommunene som omfattes av dette mulige vernet, får klargjort hva dette medfører for fiskeriinteressene og bruk av kystlinjen i berørte kommuner. Fylkesmannen i Finnmark har gitt sin tilslutning til vern av området, som omfatter 3 363 kvadratkilometer. Området berører fire fiskerikommuner som alltid har brukt og høstet fra dette havområdet. Kommunene er i utgangspunktet positivt innstilt til vern, men har foreslått om lag en halvering av arealet. Arealet vil fortsatt inneholde alle referanseområder. Kommunene har etterspurt, men ikke fått svar på hva et vern i det foreslåtte omfanget vil medføre av endringer i bruk av området. Naturlig bruk av sjøareal og kystlinja rundt Lopphavet er bygging av kaier, naust, utdyping og mudring av havner, bygging av moloer og bølgevern. Vil slik aktivitet kreve dispensasjon for hvert tiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til kulturministeren

  Har statsråden fått signaler fra de kommunene som skal slås sammen om at det vil føre til en nedleggelse av bibliotekfilialer som en konsekvens av kommunesammenslåingen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane