Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen. Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  To nye grensepolitibiler skal stasjoneres i Østfold og Finnmark. Det er positivt, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Der ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekrim og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor. Hvor har det blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Tilgang på prevensjon og medisinsk trygg abort er grunnleggende for kvinners frihet og selvbestemmelse. Klinikken Fafus på Ullevål ga et slikt nødvendig tilbud til minoritetskvinner, men ble lagt ned i 2015. Noe av arbeidet blir videreført på noen helsestasjoner, men det er behov for både et nasjonalt senter og slike tilbud på alle helsestasjoner.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle får tilgang på slik hjelp uten å måtte involvere ektemann/partner, og at det gis med godkjent tolking?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Deler statsråden Kriminalomsorgsdirektoratets oppfatning av at fengselsavtalen med Nederland ikke bør forlenges, og kan han garantere at avtalen ikke vil forlenges utover 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  I regjeringserklæringen som ble lagt frem av de tre partiene Høyre, Frp og Venstre søndag 14. januar går det frem at regjeringen vil forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser.
  Innebærer dette at regjeringen på sikt ønsker å innføre én felles merverdiavgiftssats eller at regjeringen vil innføre to satser for merverdiavgift?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane