Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017.
  Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Stortinget vedtok 10.5.16 å gjeninnføre § 14.8 i teknisk forskrift. Det er nå gått 2 år, og kommunaldepartementet har hatt forskrift på høring som ikke svarer på Stortingets vedtak. Konsekvensene er at utbyggere fortsatt kan regne seg bort fra krav til energifleksible oppvarmingssystemer og ikke ta imot overskuddsvarme fra næringsvirksomhet eller fra energigjenvinning, som reduserer forbrukernes valgmulighet og påfører disse økte kostnader.
  Når kommer saken til Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Hva er det sist registrerte antallet ynglinger og nå offisielle tallet for antallet ynglinger henholdsvis for helnorske ynglinger og ynglinger for ulv i grenserevir, og hvor mange ynglinger utgjør dette totalt når grenserevirene regnes som en halv?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til landbruks- og matministeren

  Hva er statsrådens syn på OVFs tilsynelatende offensive strategi for kjøp av skog, og mener statsråden dette er gunstig med tanke på å sikre lokal verdiskapning?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  En ny FN-rapport om Afghanistan har fått det finske Migrasjonsverket til å stoppe all tvangsretur til Afghanistan. Regjeringen sier at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter asylretten. Et ufravikelig element i asylretten er å ikke returnere noen til et sted uten sikkerhet, fare for forfølgelse og til umenneskelig behandling.
  Er ministeren kjent med FN-rapporten og hva er den konkrete grunnen til at norske myndigheter ikke følger FNs råd på samme måte som Finnland nå gjør?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane