Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Statsministeren har i media åpnet for å forhandle med Kristelig Folkeparti om abortloven § 2 tredje ledd bokstav c. Statsministeren har i intervjuer gitt inntrykk av at dette er mulig uten noen form for innskrenking av kvinners rettigheter, og i media verserer det lekkasjer om ulike modeller for endring som visstnok skal være til diskusjon i statsministerens parti. Stemmer det at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  I dag har kommunene plikt til å gi heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp, såkalte ØHD-senger. Det er tatt penger fra sykehusenes budsjetter for å finansiere plassene. Det viser seg at sengene har lavt belegg, og at leger ikke legger inn nok pasienter under denne ordningen. Vil statsråden gjøre en gjennomgang for å se på ressursbruk, kapasitet, kvalitet, bemanning og behov for endringer, slik at helseressursen blir brukt på best mulig måte til pasientens beste?
 • Spørjetimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til helseministeren

  Hvorfor mener statsråden en nemnd av fremmede mennesker er bedre rustet til å beslutte en kvinnes skjebne enn henne selv og en medisinsk vurdering, og i hvilke tilfeller mener statsråden nemndens syn kan overstyre kvinnens ønske og/eller den medisinske vurderingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Kan statsråden gjøre rede for lovfortolkningen som ligger bak og som reelt åpner for at det i dag er en systematisk praksis der selvbestemt tvillingabort alltid utføres mellom svangerskapsuke 12 og 13, mens det for andre kvinner som ønsker abort etter utgangen av svangerskapsuke 12, skal behandles i abortnemd?
 • Skriftleg spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvorfor ytes ikke dagpenger til permitterte EØS borgere fra land som Polen og Romania selv om de har vært ansatt i Norge i mer enn 10 år, betalt skatt til Norge, jobbet på norske lønns- og arbeidsvilkår og vært med i norsk folketrygd.

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane